Nyhetsartikkel

Treningsstudie etter long-covid skaper reaksjoner

Tidsskriftet Nature melder om protester mot en opptreningsstudie ved long-covid som US National Institutes of Health (NIH) planlegger. Det argumenteres med at studien kan gjøre skader og innebærer sløsing med ressurser.

Pasienter og pasientorganisasjoner ber NIH om å omgjøre sin beslutning om å starte treningsstudier på pasienter med long covid1. De argumenterer med at en stor andel av personer med long covid opplever ubehag etter anstrengelse (post-exertional malaise, PEM) - en forverring av symptomer som utmattelse, vansker med å regulere kroppstemperaturen og kognitiv dysfunksjon selv etter små fysiske anstrengelser, og at forsøksopplegget kan påføre dem skade.

I USA regner man med at opptil 23 millioner mennesker har utviklet long covid2. En studie fra New York viste at mer enn ett år etter at de ble infisert med SARS-CoV-2, var 18 prosent fortsatt ikke tilbake i arbeid3.

Motstanderne mot den planlagte studien ønsker å se forsøksprotokollen for å sikre at deltakerne får adekvat informasjon om mulige risikoer, at de blir grundig nok undersøkt for PEM og at de blir tilstrekkelig monitorert de første timene etter den fysiske belastningen eller etter at intervensjonen er over. NIH melder imidlertid at de samarbeider med pasientrepresentanter om å utforme forsøksprotokollen og at de tar høyde for innvendingene som har kommet.

Situasjonen har store likhetstrekk med oppstanden rundt kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS), der mange pasienter har rapportert om forverrede symptomer etter fysiske aktiviteter. På samme måte som for long covid, synes kronisk utmattelsessyndrom ofte å oppstå etter en virussykdom med symptomer som PEM, kognitiv svekkelse, ledd- og muskelsmerter.

Selv om det virker fornuftsstridig at trening - normalt sett på som en ingrediens for god helse - kan forårsake skade, har forskere bekreftet noen av de fysiske effektene av PEM gjennom kontrollerte studier. Forskere har målt folks hjertefrekvens og oksygenopptak i løpet av 2 maksimale treningstester med 24 timers mellomrom og funnet at de med PEM presterte merkbart dårligere den andre dagen - i motsetning til friske personer og pasienter med sykdommer som hjertesvikt og cystisk fibrose.

Forskning viser at mange personer med long covid oppfyller kriteriene for kronisk utmattelsessyndrom. I en studie fant man at 58 prosent av en gruppe med 465 pasienter med long covid, kunne kategoriseres som ME/CFS4. En annen større studie av pasienter med long covid viste at blant de hyppigste symptomene var PEM, som nær 90 prosent rapporterte, og at etter 7 måneder hadde fortsatt 72 prosent dette problemet5.

Den planlagte NIH-studien er forventet å vare i 4 år og skal inkludere mer enn 15.000 voksne og 6.000 barn. Studien er en del av en større undersøkelse (RECOVER) av long covid der den amerikanske kongressen har bevilget 1,15 milliarder dollar.

Kilder

Referanser

  1. Fairbank R. Long COVID exercise trials proposed by NIH raise alarm. Nature News. Published 31 March 2023. www.nature.com
  2. U.S. Government Accountability Office. Science & Tech Spotlight: Long COVID. Published: Mar 02, 2022. nhi.no
  3. The New York State Insurance Fund (NYSIF). Report on Long-Term Impacts of Covid-19. Published January 24, 2023. ww3.nysif.com
  4. Jason LA, Dorri JA. ME/CFS and Post-Exertional Malaise among Patients with Long COVID. Neurol Int. 2022;15(1):1-11. Published 2022 Dec 20. doi:10.3390/neurolint15010001 DOI
  5. Davis HE, Assaf GS, McCorkell L, et al. Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact. EClinicalMedicine. 2021;38:101019. doi:10.1016/j.eclinm.2021.101019 DOI
  6. Stevens S, Snell C, Stevens J, Keller B, VanNess JM. Cardiopulmonary Exercise Test Methodology for Assessing Exertion Intolerance in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Front Pediatr. 2018;6:242. Published 2018 Sep 4. doi:10.3389/fped.2018.00242 DOI