Informasjon

Tvilsom effekt av brystkreftscreening

Danske Peter Götzsche har revidert Cochrane-analysen av nytten av mammografiscreening for brystkreft. Resultatene er tankevekkende.

Bakgrunn

Det finnes en rekke ulike estimater over gevinster og ulemper med mammografiscreening for brystkreft i artikler og i ulike lands nasjonale retningslinjer.

Under ledelse av danske Peter Götzsche foreligger nå en revidert metaanalyse og systematisk oversikt i The Cochrane Library1. Målet med studien var å vurdere effekten av mammografiscreening av brystkreft på mortalitet (dødelighet) og morbiditet (sykelighet).

Materiale og metode

Forskerne søkte PubMed og WHOs internasjonale register over kliniske studier på jakt etter randomiserte studier som sammenlignet mammografiscreening med ingen mammografiscreening.

To forskere ekstraherte uavhengig av hverandre data. De kontaktet også forfattere av originalstudier for tilleggsinformasjon.

Resultater

Åtte studier tilfredsstilte kvalitetskravene til originalstudiene. Totalt inkluderte disse studiene 600.000 kvinner i alderen 39 til 74 år.

  • Tre studier med adekvat randomisering viste ingen statistisk signifikant reduksjon av mortalitet ved brystkreft etter 13 år (RR = 0,90, CI 0,79 til 1,02).
  • Fire studier med suboptimal randomisering viste signifikant reduksjon i brystkreft mortalitet med RR = 0,75 (CI 0,67 til 0,83).
  • RR for alle syv studiene samlet var 0,81 (CI 0,74 til 0,87).

Cochrane-forskerne fant at brystkreft mortalitet var et upålitelig utfallsmål som var biased i favør av screening, hovedsakelig på grunn av misklassifikasjon av dødsårsak. Studiene med adekvat randomisering fant ingen effekt av screening på total kreft mortalitet, inklusive brystkreft, etter 10 år (RR = 1,02, CI 0,95 til 1,10) eller total dødelighet uansett årsak etter 13 år (RR = 0,99, CI 0,95 til 1,03).

Det totale antallet fjernede kuler og mastektomier var signifikant høyere i de screenede gruppene (RR = 1,31, CI 1,22 til 1,42). Bruk av strålebehandling var på samme måte økt, mens det var ingen forskjell i bruken av kjemoterapi.

Forfatternes konklusjon

Hvis en antar at screening reduserer brystkreft mortaliteten med 15%, og at overdiagnostikk og overbehandling er på 30%, så betyr det at for hver 2000. kvinne som blir invitert til screening over en periode på 10 år, så vil en unngå at 1 kvinne dør av brystkreft. Samtidig vil 10 friske kvinner som ikke ville blitt diagnostisert dersom det ikke hadde vært screening, bli behandlet unødvendig. I tillegg vil mer enn 200 kvinner (av de 2000, dvs. 10%) oppleve betydelig psykisk ubehag som angst og usikkerhet i årevis på grunn av de falske positive funnene.

De danske Cochrane-forfatterne har laget en pasientinformasjon for å bidra til at kvinner er fullt informert før de bestemmer seg for om de vil møte til screening. Denne informasjonen finner du her.

Som følge av betydelige fremskritt i behandlingen og større oppmerksomhet om brystkreft i befolkningen siden studiene ble gjennomført, er det sannsynlig at den absolutte effekten av screening idag er mindre enn da studiene ble utført, hevder Cochrane-forfatterne. Observasjonsstudier av nyere dato viser at overdiagnostikk er hyppigere nå til dags enn da de randomiserte studiene ble utført, og at det er en svært liten eller ingen reduksjon i insidensen av avansert kreft med screening.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Gotzsche PC, Jorgensen KJ. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev 2013 Jun 4;6:CD001877. pmid:23737396 PubMed