Nyhetsartikkel

Type 1 og type 2 hjerteinfarkt

Kanskje har du ikke hørt om type 1 og type 2 hjerteinfarkt? I de senere år er man blitt oppmerksom på at det er to hovedtyper patofysiologi ved hjerteinfarkt.

Hjerteinfarkt (myocardial infarction, MI) er en av de ledende dødsårsakene i Europa og i USA1. Randomiserte, kontrollerte studier har dokumentert viktige behandlingseffekter av tidlig koronar revaskularisering, dobbel antiblodplate-behandling og statiner2.

Nylig har forskere blitt klar over at plakkruptur og/eller plakerosjon ikke er den underliggende patofysiologien til alle akutte hjerteinfarkter2-3. Sviktende oksygentilførsel til myokard forårsaket av takykardi, hypotensjon eller hypertensjon er den dominerende mekanismen i en betydelig andel av akutte hjerteinfarkter og er klassifisert som type 2 MI (T2MI)1. Det er uklarheter med hensyn til egenskaper, behandling og utfall av T2MI sammenlignet med type 1 MI (T1MI)4-6

Et konsensusdokument fra europeiske og amerikanske kardiologer, The Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction, beskriver fem ulike typer hjerteinfarkt, men der T1MI og T2MI er de dominerende typene1.

Formålet med den aktuelle kohortstudien7 publisert i JAMA Cardiology var å undersøke karakteristika, håndtering og utfall av pasienter med T2MI sammenlignet med pasienter med T1MI i en stor prospektiv multisenterstudie som rekrutterte uselekterte pasienter som kom til mottaksavdelingen med akutt ubehag i brystet.

Totalt ble 6253 pasienter inkludert i studien. 251 pasienter (4,0 prosent) og 1027 pasienter (16,4 prosent) ble diagnostisert med henholdsvis T2MI og T1MI, og hadde sammenlignbar dødelighet av alle årsaker og kardiovaskulær dødelighet etter 2 år. Takyarytmi og hypertensjon var ansvarlig for mer enn to tredjedeler av pasientene med T2MI og hadde lavere dødelighet sammenlignet med pasienter med hypotensjon, hypoksemi eller anemi. Fremtidig T2MI forekom 3 ganger hyppigere blant pasienter med T2MI sammenlignet med de med T1MI som indekshendelse.

Ifølge forfatterne tilsier funnene at akuttbehandlingen av hjerteinfarkt i høyere grad bør individualiseres, og at hos pasienter med T2MI må man raskt intervenere mot den utløsende årsaken til infarktet.

Her er definisjonene av de fem ulike kliniske kategorier etter antatt årsaksmekanisme1:

 • Type 1: Infarkt som følge av sykdom i koronararterie med plakkruptur/fissur/erosjon og påfølgende trombose
 • Type 2: Infarkt som følge av økt oksygenbehov eller redusert tilførsel (uten trombosering)
 • Type 3: Plutselig død ved hjertesymptomer eller påviste ekg-forandringer, men før blodprøver kunne tas, eller før infarktmarkører er synlige
 • Type 4a: Hjerteinfarkt i forbindelse med PCI
 • Type 4b: Hjerteinfarkt ved stent re-stenose
 • Type 5: Hjerteinfarkt i forbindelse med koronar by-pass operasjon

 

Kilder

Referanser

 1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al; ESC Scientific Document Group. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Eur Heart J. 2019;40(3):237-269. doi:10.1093/eurheartj/ehy462 DOI
 2. Collet J-P, Thiele H, Barbato E, et al; ESC Scientific Document Group. 2020 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent st-segment elevation: the Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting Without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2021;42(14):1289-1367. doi:10.1093/eurheartj/ehaa575 DOI
 3. O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al; American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013;127(4):362-425. doi:10.1161/CIR.0b013e3182742c84 DOI
 4. Sandoval Y, Jaffe AS. Type 2 myocardial infarction: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol. 2019;73(14):1846-1860. doi:10.1016/j.jacc.2019.02.018 DOI
 5. Chapman AR, Shah ASV, Lee KK, et al. Long-term outcomes in patients with type 2 myocardial infarction and myocardial injury. Circulation. 2018;137(12):1236-1245. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031806 DOI
 6. Vargas KG, Haller PM, Jäger B, et al. Variations on classification of main types of myocardial infarction: a systematic review and outcome meta-analysis. Clin Res Cardiol. 2019;108(7):749-762. doi:10.1007/s00392-018-1403-3 DOI
 7. Coscia T, Nestelberger T, Boeddinghaus J, et al. Characteristics and Outcomes of Type 2 Myocardial Infarction published online ahead of print, 2022 Mar 9. JAMA Cardiol. 2022;10.1001/jamacardio.2022.0043. doi:10.1001/jamacardio.2022.0043 DOI