Nyhetsartikkel

Ultralydveiledet arteriepunksjon i lysken

Femoral arteriepunksjon ved kardiologisk utredning og behandling innebærer høyere risiko for blødninger og vaskulære komplikasjoner enn radial punksjon. Kan ultralydveiledet punksjon minske risikoen?

Ved hjertekateterisering er det vist at tilgang via arteria radialis fører til mindre blødning og færre vaskulære komplikasjoner enn tilgang via arteria femoralis1-2. Imidlertid er femoral tilgang fortsatt nødvendig for prosedyrer ved større intervensjoner eller når de radiale arteriene er for små eller okkluderte. Hyppigheten av femorale vaskulære komplikasjoner er fortsatt høy i denne undergruppen av pasienter. Derfor er det nødvendig å undersøke strategier som gjør femoral tilgang tryggere.

En kanadisk randomisert studie publisert i JAMA Cardiology3 har undersøkt om rutinemessig ultralydveiledet femoral arteriell punksjon ved kardiale prosedyrer fører til redusert blødning eller vaskulære komplikasjoner. Kontrollgruppen ble punktert uten ultralydveiledning. Det primære utfallsmålet var større blødning eller vaskulære komplikasjoner i løpet av de første 30 dagene etter arteriepunksjonen.

Totalt 621 pasienter ble randomisert ved to sentre i Canada. Gjennomsnittsalderen var 71 år og 25 prosent var kvinner. Det primære utfallsmålet forekom hos 40 av 311 pasienter (12,9 prosent) i ultralydgruppen versus 50 av 310 pasienter (16,1 prosent) i ikke-ultralydgruppen. Det gir en odds ratio på 0.77 og 95% KI 0.49-1.20 - en ikke-signifikant forskjell. Ultralyd bidro imidlertid til korrekt punksjon på første forsøk hos 87 prosent av pasientene, mens tilsvarende tall for ikke-ultralydveiledet punksjon var 70 prosent - en signifikant forskjell.

Forfatterne konkluderer at i denne randomiserte kliniske studien reduserte ikke bruk av ultralyd ved femoral arteriepunksjon forekomsten av blødninger eller vaskulære komplikasjoner. Imidlertid reduserte ultrasonografi risikoen for venepunksjon og antall forsøk på å treffe arterien. Forfatterne mener at større studier kan være nødvendig for å demonstrere eventuelle ytterligere potensielle fordeler med ultralydveiledet tilgang.

Kilder

Referanser

  1. Jolly SS, Yusuf S, Cairns J, et al. Radial versus femoral access for coronary angiography and intervention in patients with acute coronary syndromes (RIVAL): a randomised, parallel group, multicentre trial. Lancet. 2011;377(9775):1409-1420. doi:10.1016/S0140-6736(11)60404-2 DOI
  2. Valgimigli M, Gagnor A, Calabró P, et al; MATRIX Investigators. Radial versus femoral access in patients with acute coronary syndromes undergoing invasive management: a randomised multicentre trial. Lancet. 2015;385(9986):2465-2476. doi:10.1016/S0140-6736(15)60292-6 DOI
  3. Jolly SS, AlRashidi S, d’Entremont M, et al. Routine Ultrasonography Guidance for Femoral Vascular Access for Cardiac Procedures: The UNIVERSAL Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. Published online September 18, 2022. doi:10.1001/jamacardio.2022.3399 DOI