Nyhetsartikkel

Upassende antibiotikaforskrivning

Økende antibiotikaresistens gjør det nødvendig med tiltak for å redusere det totale antibiotikaforbruket. Men hva er "upassende" antibiotikabruk?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

I kampen mot økende antibiotikaresistens har den norske regjeringen lansert en målsetning om å redusere det totale antibiotikaforbruket med 30% innen 2020. I USA foreligger en tilsvarende plan om å redusere «upassende» antibiotikabruk med 50% innen 2020. Problemet med den målsetningen er at det ikke finnes gode tall for hva som er upassende og hva som er adekvat antibiotikabruk. Den aktuelle studien er er et forsøk på å finne ut av dette1.

Materiale og metode

Studien tok utgangspunkt i nasjonale, stikkprøvebaserte datainnsamlinger fra ambulante helsetjenester i årene 2010-2011. Målsetningen var å beregne antall antibiotikaordinasjoner, i forhold til diagnose og pasientens alder. Samtidig brukte man data fra nasjonale retningslinjer for å definere hva som var et adekvat nivå av antibiotikaforskrivning for de enkelte diagnosegruppene. For diagnosegrupper hvor det manglet gode tall, ble forskrivningsnivået i den regionen med lavest forskrivning brukt som referanse. Nivået ble angitt som årlig antall antibiotikaresepter per 1000 innbyggere.

Resultater

Totalt hadde man data fra 184.000 konsultasjoner, hvorav 12,6% resulterte i utskrivning av antibiotika. Omregnet til nasjonale tall ble det beregnet at dette tilsvarte 506 resepter per 1000 innbyggere per år i USA. Det vil si mer enn 150 millioner resepter. Sinusitt var diagnosen med høyest antall forskrivninger, 56 per 1000 innbyggere per år. Tilsvarende tall for otitt var 47 og faryngitt 43 resepter. Total forskrivning for summen av akutte luftveisinfeksjoner var 221 resepter per 1000 innbyggere. Beregnet adekvat antibiotikabruk ved disse indikasjonene var 111 per 1000 innbyggere. Det ble også påvist et stort overforbruk ved diagnosene bronkitt, astma, allergi og influensa.

Konklusjon

Tallene i denne studien er svært usikre. Diagnosene er basert på skjønn, og noen diagnoser, som f. eks, sinusitt, er sannsynligvis betydelig overforbrukt. Forskrivningene er basert på journalnotater og ikke på reseptregister, og det mangler informasjon om hvor mange som faktisk brukte medisinen. Funnene er imidlertid helt i tråd med funnene i en rekke studier fra andre land. Mer enn tre av fire antibiotikaresepter skrives ut utenfor sykehus, og det er et stort potensiale for reduksjon av totalforbruket, først og fremst ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn, og ved øvre og nedre luftveisinfeksjoner i alle aldersgrupper. Målsetningene kan nås, både i USA og her hjemme, dersom vi klarer å etterleve de nasjonale anbefalingene for antibiotikabruk.

Kilder

Referanser

  1. Fleming-Dutra KE, Hersh AL, Shapiro DJ, et al. Prevalence of inappropriate antibiotic prescriptions among US ambulatory care visits, 2010-2011. JAMA 2016; 315: 1864-73. doi:10.1001/jama.2016.4151 DOI