Nyhetsartikkel

Ustekinumab ved systemisk lupus erythematosus

Det finnes ingen kurativ behandling mot systemisk lupus erythematosus. Biologiske midler testes ut og gir lovende resultater.

Temaside om Korona

Dagens medikamentelle tilbud består av sykdomsdempende midler som NSAIDs, antimalariamidler, prednisolon, ulike cytostatika. Biologiske preparater har vist lovende resultater. Den aktuelle studien vurderte effekt og sikkerhet av ustekinumab brukt over 1 år i en fase II studie hos pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE)1.

De inkluderte pasientene hadde klinisk aktiv SLE bedømt ved ulike skår-modeller. 102 pasienter ble randomisert til enten ustekinumab (~6 mg/kg én intravenøs infusjon ved uke 0, senere 90 mg subkutane injeksjoner hver 8. uke) eller matchende placebo gitt i tillegg til standardbehandling for begge gruppene. Ved uke 24 skiftet placebo-gruppen over til subkutane injeksjoner med 90 mg ustekinumab hver 8. uke, mens den opprinnelige ustekinumab-gruppen fortsatte med behandling ut uke 40. Effektmål ble målt med standardiserte skår-modeller (the SLEDAI-2K, the SLE Responder Index 4 (SRI-4)), en totalvurdering av legen, samt mål av mukokutane og ledd forandringer.

SRI-4 respons raten var signifikant høyere i ustekinumab-gruppen (62 prosent) versus placebo-gruppen (33 prosent) i uke 24 og ble opprettholdt i uke 48 i ustekinumab-gruppen. Også andre effektmål viste tilsvarende bedring i uke 48 i ustekinumab-gruppen. Blant pasienter i placebo-gruppen som skiftet over til ustekinumab i uke 24, opplevde man klar bedring etter oppstart med ustekinumab.

Blant alle som brukte ustekinumab hadde 82 prosent ≥1 bivirkning og 15 prosent hadde ≥1 alvorlig bivirkning når pasientene ble fulgt ut uke 56. Det var ingen tilfeller av død, kreft, opportunistiske infeksjoner eller tuberkulose.

Forfatterne konkluderer at ustekinumab ga en vedvarende gunstig klinisk effekt hos pasienter med SLE fulgt over 1 år med en sikkerhetsprofil konsistent med andre indikasjoner.

Kilder

Referanser

  1. van Vollenhoven RF, Hahn BH, Tsokos GC, et al. Maintenance of Efficacy and Safety of Ustekinumab Through One Year in a Phase II Multicenter, Prospective, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Crossover Trial of Patients With Active Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol. 2020;72(5):761-768. doi:10.1002/art.41179 DOI