Nyhetsartikkel

Venstre ventrikkel diastolisk dysfunksjon predikerer mortalitet blant pasienter med systemisk sklerose

Pasienter med systemisk sklerose har økt kardiovaskulær mortalitet, noe som er tilskrevet at de har pulmonal hypertensjon. En norsk studie tyder på at diastolisk dysfunksjon er en viktigere prediktor.

Temaside om Korona

Økt kardiovaskulær mortalitet blant pasienter med systemisk sklerose (SS) har lenge blitt tilskrevet pulmonal hypertensjon. Av denne grunn inngår ekkokardiografi rutinemessig i vurderingen av tilstanden for eventuelt å påvise pulmonal hypertensjon.

I en norsk prospektiv studie undersøkte man den diastoliske funksjonen og så på forholdet mellom diastolisk dysfunksjon og mortalitet blant 275 pasienter med systemisk sklerose sammenlignet med 65 kontroller1. Nye ekkokardiografiske retningslinjer ble benyttet, og høyresidig hjertekateterisering ble benyttet for å diagnostisere pulmonal hypertensjon.

Ved inklusjon i studien hadde 71% av SS-pasientene normal diastolisk funksjon og 17% hadde diastolisk dysfunksjon. Ved oppfølging etter en mediantid på 3,4 år hadde 29% av SS-pasientene diastolisk dysfunksjon. Mortaliteten var høyere hos pasienter med diastolisk dysfunksjon sammenlignet med de uten (57 prosent versus 13 prosent). Selv om pulmonal hypertensjon og diastolisk dysfunksjon ofte opptrer sammen, fant forskerne ut fra multivariabel analyse at diastolisk dysfunksjon predikerte død sterkere enn pulmonal hypertensjon (HR, 3.7; 95% KI, 1.69–8.14 vs HR, 2.0; 95% KI, 1.1–3.9).

Følgelig, funn av diastolisk dysfunksjon med eller uten pulmonal hypertensjon tilsier intensivert overvåkning og behandling av kardiovaskulære symptomer.

Kilder

Referanser

  1. Tennøe AH, Murbræch K, Andreassen JC, et al. Left ventricular diastolic dysfunction predicts mortality in patients with systemic sclerosis. Journal of the American College of Cardiology, volume 72, issue 15, October 2018 . doi:10.1016/j.jacc.2018.07.068 DOI