Nyhetsartikkel

Viagra og koronar hjertesykdom

Fosfodiesterase-5-hemmere (eksempel Viagra) brukes i behandlingen av erektil dysfunksjon, men hva er risikoen med slik behandling når det gjelder kardiovaskulær sykdom og død?

Erektil dysfunksjon er en multifaktoriell og vanlig tilstand som rammer mer enn 40 prosent av menn eldre enn 70 år1. Tilstanden er forbundet med en økt risiko for kardiovaskulære hendelser og mortalitet i den generelle befolkningen og blant individer med etablert kardiovaskulær sykdom2-3. Vaskulær erektil dysfunksjon antas å være en tidlig manifestasjon av aterosklerose og kan forutgå koronar arteriesykdom4. Menn med erektil dysfunksjon er funnet å være en høyrisiko gruppe for å utvikle kardiovaskulær sykdom. Tidligere studier av menn med erektil dysfunksjon har vist at de som behandles med fosfodiesterase-5 hemmer (PDE5i, sildenafil, Viagra), hadde lavere risiko for død og utvikling av kardiovaskulær sykdom enn de som ikke brukte slik behandling5-6.

Men å sammenligne menn som fikk PDE5-hemmere med de som ikke fikk slik medikasjon, kan introdusere bias. For eksempel kan en tenke at menn som får slik behandling, er friske nok til å være seksuelt aktive. Så en bedre kontrollgrupp ville være menn som fikk en annen type behandling, som alprostadil, en behandling som gis lokalt via en injeksjon, som en krem eller ved intrauretral deponering.

Dette var bakgrunnen for en svensk studie7 som tok utgangspunkt i ca. 240 000 svenske menn som hadde tidligere hjerteinfarkt eller som hadde gjennomgått revaskularisering. Blant disse mennene var det  ca. 20 000 som hadde blitt behandlet for erektil dysfunksjon, de aller fleste med PDE5-hemmere, men nok brukere av alprostadil til å kunne gjøre en sammenlignende undersøkelse av de to behandlingene og deres effekt på kardiovaskulær sykdom og mortalitet.

Studien bestod av 16 548 menn behandlet med PDE5-hemmere og 1 994 behandlet med alprostadil. Gjennomsnittlig observasjonsperiode var 5.8 år. I PDE5i-gruppen døde 2 261 (14 prosent) og i alprostadil-gruppen døde 521 (26 prosent). Sammenlignet med alprostadil-gruppen hadde PDE5i-gruppen lavere mortalitet (hazard ratio 0.88, 95% KI 0.79-0.98) og tilsvarende lavere forekomst av hjerteinfarkt, hjertesvikt, kardiovaskulær mortalitet og revaskularisering. Forfatterne fant også at de som brukte mest PDE5i, hadde lavest risiko for komplikasjoner.

Det var store forskjeller mellom de to gruppene. De mennene som brukte alprostadil, hadde høyere sannsynlighet for å ha diabetes, KOLS, hjerneslag og aktiv kreft, og de var gjennomgående sykere enn de som brukte PDE5-hemmere. Men etter å ha justert for disse forskjellene, fant forfatterne fortsatt lavere forekomst av kardiovaskulær sykdom og død av alle årsaker i PDE5i-gruppen. Likevel er det grunn til å tolke resultatet med forsiktighet.

Forfatterne konkluderer at blant menn med stabil koronarsykdom er behandling med PDE5-hemmere forbundet med lavere risiko for død, hjerteinfarkt, hjertesvikt og revaskularisering sammenlignet med alprostadil behandling. Selv om nedgangen i mortalitet var avhengig av dosen på PDE5i, så tillater ikke studiedesignet (obserasjonsstudie) noen sikker slutning om kausalitet eller kliniske fordeler med PDE5i.

For å komme nærmere sannheten om disse effektene, behøves randomiserte kontrollerte studier.

Kilder

Referanser

  1. Inman BA, Sauver JL, Jacobson DJ, et al. A population-based, longitudinal study of erectile dysfunction and future coronary artery disease. Mayo Clin Proc. 2009;84(2):108-113. doi:10.4065/84.2.108 DOI
  2. Thompson IM, Tangen CM, Goodman PJ, et al. Erectile dysfunction and subsequent cardiovascular disease. JAMA. 2005;294(23):2996-3002. doi:10.1001/jama.294.23.2996 DOI
  3. Araujo AB, Travison TG, Ganz P, et al. Erectile dysfunction and mortality. J Sex Med. 2009;6(9):2445-2454. doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01354.x DOI
  4. Schouten BW, Bohnen AM, Bosch JL, et al. Erectile dysfunction prospectively associated with cardiovascular disease in the Dutch general population: results from the Krimpen Study. Int J Impot Res. 2008;20(1):92-99. doi:10.1038/sj.ijir.3901604 DOI
  5. Vestergaard N, Søgaard P, Torp-Pedersen C, Aasbjerg K. Relationship between treatment of erectile dysfunction and future risk of cardiovascular disease: A nationwide cohort study. Eur J Prev Cardiol. 2017;24(14):1498-1505. doi:10.1177/2047487317718082 DOI
  6. Anderson SG, Hutchings DC, Woodward M, et al. Phosphodiesterase type-5 inhibitor use in type 2 diabetes is associated with a reduction in all-cause mortality. Heart. 2016;102(21):1750-1756. doi:10.1136/heartjnl-2015-309223 DOI
  7. Andersson DP, Landucci L, Lagerros YT, et al. Association of Phosphodiesterase-5 Inhibitors Versus Alprostadil With Survival in Men With Coronary Artery Disease. J Am Coll Cardiol. 2021;77(12):1535-1550. E-publish 30 March 2021. doi:10.1016/j.jacc.2021.01.045 DOI