Informasjon

Vitamin D mot artrose i kne?

Artrose innebærer leddnære forandringer i brusk og bein. Vitamin D er viktig for opptak av kalsium, og vitamin D-mangel fører til svekket beinstruktur. Kan vitamin D-tilskudd bremse artroseutviklingen?

Temaside om Korona

Bakgrunn

Artrose i knær er utbredt og er en kilde til mye plager og arbeidsuførhet. Antallet proteseoperasjoner er økende. En del av det patologiske bildet ved artrose er leddnære forandringer i brusk og bein. Det ses en blanding av økt og nedsatt tetthet i beinstrukturen. Vitamin D er viktig for opptak av kalsium, og vitamin D-mangel fører til svekket beinstruktur. Det er derfor en hypotese at økt tilførsel av vitamin D kan bidra til styrking av leddnært skjelett, og kanskje bidra til å redusere artroseutvikling. Dette er også delvis støttet av epidemiologiske studier som har vist langsommere progresjon av artrose i grupper med høye vitamin D-nivå i blod.

Studie

Den aktuelle studien er en randomisert, kontrollert studie hvor 146 pasienter med diagnostisert artrose i et kne ble randomisert til behandling med vitamin D eller placebo i 2 år1. Diagnosen ble stilt ved intervju, smerteskår ved validert metode (WOMAC pain score), røntgen-undersøkelse, og bekreftet ved klinisk undersøkelse. I tillegg ble det tatt MRI-målinger av brusktykkelse, og måling av beintetthet.

Intervensjonen var vitamin D 2000 IE daglig, ev. titrert opp til behandlingsmålet som var en serumkonsentrasjon på 90 nmol/L. I Norge regnes en serumkonsentrasjon på 75-150 nmol/L som ønsket område, men svært mange har langt lavere verdier.

De 2 primære resultatmålene var registrert grad av knesmerte (WOMAC scale) og volumreduksjon av brusk i knespalten, målt ved gjentatte MRI-undersøkelser.

Resultater

I behandlingsgruppen økte serumnivået av vitamin D fra 56 til 96 nmol/L, i placebogruppen fra 54 til 60 nmol/L. Etter 2 års behandling falt smerteskår med 2 enheter i begge gruppene. Bruskvolumet i knespalten ble redusert med 4% både i behandlings- og placebogruppen. Det ble heller ikke påvist noen forskjeller mellom gruppene når det gjaldt brusktykkelse, røntgenologiske forandringer i beinmarg eller størrelse på kneledd-spalten.

Diskusjon

Selv om tilstrekkelig vitamin D er viktig for beinhelsen, har ekstra tilførsel av vitamin D i 2 år ingen effekt på smerter eller målbare objektive forandringer hos pasienter med artrose i knær. Det kan tenkes at 2 år er kort tid for en slik problemstilling. Det kan også tenkes at en effekt ville vært mer sannsynlig dersom utgangspunktet hadde vært vitamin D-mangel (< 50 nmol/L). Når norske myndigheter nå planlegger å øke anbefalingene for daglig inntak av vitamin D fra 10-20 mikrogram (400 til 800 IE), tyder studien på at vi ikke skal forvente en nedgang av plager relatert til artrose i knær.

Kilder

Referanser

  1. McAlindon T, LaValley M, Schneider E, et al. Effect of vitamin D supplementation on progression of knee pain and cartilage volume loss in patients with symptomatic osteoarthritis. JAMA 2013; 309: 155-62. Journal of the American Medical Association