Nyhetsartikkel

Bruk av metformin ved nedsatt nyrefunksjon

Metformin er nå godkjent til bruk hos diabetespasienter med nedsatt nyrefunksjon (GFR fra 45 – 59 ml/min), samt til pasienter med stabil, kronisk hjertesvikt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Godkjenningen bygger på epidemiologiske data og klinisk erfaring. Dataene viser et positivt nytte-risiko forhold også hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Preparatomtalen er nå mer på linje med klinisk praksis siden metformin, etter en grundig vurdering, har vært brukt hos enkelte pasienter med GFR under 60.

Faren for laktacidose øker med avtagende nyrefunksjon og metformin er derfor fortsatt kontraindisert ved CrCL <45 min/ml eller eGFR <45 ml/min/1,73 m2.

Råd til leger:

  • Sjekk pasienter med redusert nyrefunksjon regelmessig (hver 3. – 6. måned)
  • Avslutt behandlingen hvis CrCL eller eGFR faller til <45 min/ml eller <45 ml/min/ 1,73 m2
  • Anbefalt startdose ved nedsatt nyrefunksjon er 500 – 850 mg en gang daglig. Maksimal dose er 1000 mg daglig fordelt på to doser
  • Vær spesielt nøye med oppfølgingen av pasienter med økt risiko for akutt nedsatt nyrefunksjon. Det gjelder for eksempel ved dehydrering eller oppstart av behand-ling med ACE-hemmere eller A2-blokkere og når en starter behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs). I disse akutte tilfellene bør behandling med metformin stanses midlertidig
  • Be pasienter om å ta kontakt med lege dersom de blir akutt syke med dehydrering

Se Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes: helsedirektoratet.no/publikasjoner