Nyhetsartikkel

Aduvanz (lisdeksamfetamin) har fått refusjon til behandling av ADHD hos voksne

Lisdeksamfetamin er indisert som del av et omfattende behandlingsprogram for voksne med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Tidligere har metylfenidat vært eneste virkestoff med forhåndsgodkjent refusjon til behandling av voksne pasienter med ADHD. Lisdeksamfetamin har nå fått forhåndsgodkjent refusjon i andre linje etter metylfenidat.

Lisdeksamfetamin er ikke indisert til alle voksne pasienter. En avgjørelse om bruk av legemidlet må ta hensyn til pasientens profil, inkludert en grundig vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og kronisitet, potensial for misbruk, feilbruk eller avvikende bruk og klinisk respons på eventuell tidligere farmakoterapi for behandling av ADHD1.

Det finnes flere legemidler som har indikasjon for voksne pasienter med ADHD, men disse finansieres i stor grad gjennom individuell stønad. Aduvanz fikk markedsføringstillatelse i 2017 og refunderes i liten grad via individuell stønad. Elvanse (lisdeksamfetamin) har imidlertid blitt gitt voksne pasienter på individuell stønad.

Oversikt over andre virkestoff som har indikasjon for voksne (eller brukes hos voksne):

Preparat Indikasjon for voksne pasienter Finansiering (hos voksne)
Medikinet (metylfenidat, modifisert frisetting) Ja Forhåndsgodkjent refusjon
Ritalin (metylfenidat, modifisert frisetting) Ja Forhåndsgodkjent refusjon
Delmosart, Concerta (metylfenidat) Nei, men dersom behandlingen begynte i barndomen kan det være nyttig å fortsette med behandlingen2. Individuell stønad
Strattera (atomoksetin) Ja Individuell stønad
Attentin (deksamfetamin) Nei Individuell stønad

 

Effekten til lisdeksamfetamin ved behandling av voksne som oppfylte DSM-IV-TR- kriteriene for ADHD3 (3) har blitt undersøkt i fire kontrollerte studier hvor det til sammen ble inkludert 846 pasienter (1). Studiene er av relativt kort varighet (studie 1-3, varighet 4-10 uker). I studie 4 som undersøkte vedvarende effekt av lisdeksamfetamin, måtte forsøkspersonene ha dokumentert behandling i minst seks måneder.
Bivirkninger observert ved behandling med lisdeksamfetamin gjenspeiler hovedsakelig bivirkninger som vanligvis er forbundet med bruk av stimulerende legemidler. Redusert appetitt, søvnløshet, munntørrhet og hodepine er svært vanlige bivirkninger. 

Kilder

Referanser

  1. Preparatomtale Aduvanz https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/1711550.pdf. www.legemiddelsok.no
  2. Preparatomtale Concerta https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/02-1221.pdf. www.legemiddelsok.no
  3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. I 2000 ble det utgitt en ny utgave av DSM-IV hvor den ledsagende teksten er oppdatert på enkelte punkter (kalt DSM-IV- TR for ”text revision”).