Nyhetsartikkel

Endringer i blåreseptforskriften fra 1 januar 2018: Alle nye legemidler skal metodevurderes

Blåreseptforskriften er endret i tråd med prinsippene for prioritering for å sikre pasienter likeverdig og rettferdig tilgang til alle offentlig finansierte legemidler.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Blåreseptforskriften er endret i tråd med prinsippene for prioritering for å sikre pasienter likeverdig og rettferdig tilgang til alle offentlig finansierte legemidler.

Hva er prinsippene for prioritering?

Prioritering blir gjort på bakgrunn av tre kriterier: nytte, ressursbruk og alvorlighet.

Prioriteringskriteriene vurderes samlet og veies mot hverandre. Jo mer alvorlig en tilstand er eller jo større nytte et tiltak har, jo høyere ressursbruk kan aksepteres. Lav alvorlighet og begrenset nytte av et tiltak kan bare forsvares hvis ressursbruken er lav. Kostnads- effektivitet er et mål på forholdet mellom nytte og ressursbruk.

Hva betyr dette i praksis?

Alle nye legemidler skal metodevurderes for å vurdere om prisen står i et rimelig forhold til nytte og alvorlighet.

Sykehusene (spesialisthelsetjenesten) får finansieringsansvar for flere legemidler slik at finansieringen følger behandlingsansvaret.

For at pasienter skal få rask tilgang til nye legemidler økes grensen for når forhåndsgodkjent refusjon kan innvilges av Legemiddelverket, det vil si uten at saken må behandles i Stortinget.

Hva skjer med legemidler på individuell refusjon?

Prinsippet om kostnadseffektivitet skal også gjelde legemidler med individuell refusjon. For nye legemidler må det være gjennomført en metodevurdering før det kan gis refusjon på blå resept. Krav til metodevurdering gjelder i de tilfellene et firma søker om markeds- føringstillatelse for et nytt virkestoff eller en ny indikasjon i Norge etter 1. januar 2018, eller der søknad om markedsføringstillatelse er til behandling. Dersom det søkes individuell refusjon før en metodevurdering er gjennomført for nye legemidler, vil Helfo avslå søknaden.

Individuell refusjon kan innvilges innenfor godkjent indikasjon for legemidler som har fått avslag om refusjon på gruppenivå for visse pasienter. Dette vil gjelde dersom særskilte forhold gjør at nytten av behandlingen, ressursbruken eller tilstandens alvorlighet for denne pasienten skiller seg klart fra pasientgruppen forøvrig.

For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge blir det stort sett en videreføring av tidligere regelverk, men kravet til vitenskapelig dokumentasjon for innvilgelse av individuell refusjon er hevet.

Konsekvenser for pasienter i 2018

Pasienter som har fått vedtak om individuell refusjon før 1. januar får fortsatt refusjon inntil videre. Også for nye pasienter vil ordningen fortsette som før inntil det foreligger ny vurdering av enkelte legemidler. For nye legemidler kan det ta lengre tid å få individuell refusjon på blå resept, fordi disse legemidlene skal metodevurderes.

Hva skjer med bidragsordningen for legemidler?

Den generelle bidragsordningen for legemidler vil gradvis avvikles. Brukere som har fått utbetalt bidrag til legemidler i 2017 kan få bidrag i en overgangsperiode. Bidragsordningen vil fortsatt omfatte en rekke forhold som ikke vil berøres av endringene, for eksempel salver, kremer og lignende til alvorlige kroniske hudlidelser, materiell og legemidler til enkelte former for sårbehandling, p-piller til jenter mellom 16 og 21 år, samt infertilitetsbehandling.