Nyhetsartikkel

Fiasp og Tresiba - unngå forveksling

Det er rapportert tilfeller der pasienter feilaktig har brukt det hurtigvirkende måltidsinsulinet Fiasp i stedet for basalinsulinet Tresiba eller omvendt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fiasp og Tresiba - unngå forveksling

Det er rapportert tilfeller der pasienter feilaktig har brukt det hurtigvirkende måltidsinsulinet Fiasp i stedet for basalinsulinet Tresiba eller omvendt. Forvekslingen har oppstått fordi pennene er svært like (se bilde under). Slike forvekslinger kan få alvorlige konsekvenser som hypoglykemi eller hyperglykemi. 

Dagens design på Fiasp og Tresiba
Illustrasjon: Fiasp, Novo Nordisk
Illustrasjon: Fiasp Penfil, Novo Nordisk
 
Illustrasjon: Tresiba 100, Novo Nordisk
Illustrasjon: Novo Nordisk

Illustrasjon: Novo Nordisk

Råd til leger

Forklar forskjellen på insulintypene til pasienter som bruker begge legemidlene. Be dem kontrollere navnet på legemidlet før hver injeksjon, slik at de er sikre på at de bruker korrekt type insulin.

For å minske risikoen for forveksling vil produsenten endre fargen på Fiasp til rød-gule sylinderampuller og rød-gule ferdigfylte penner (se bilde under). Disse vil bli tilgjengelige fra sommeren 2018.

Ny design på Fiasp
Illustrasjon: Novo Nordisk

Illustrasjon: Novo Nordisk

Refusjon av Pranolol ved essensiell tremor

Propranolol tabletter (Pranolol) har fått forhåndsgodkjent refusjon for behandling av essensiell tremor. Pranolol har fra før refusjon for behandling av hypertensjon, angina pectoris, sekundærprofylakse etter gjennomgått hjerteinfarkt, arytmier, migreneprofylakse og ved feokromocytombehandling.

Essensiell tremor er ufrivillig, rytmisk skjelving som affiserer hender og i noen tilfeller også hodet. Hos de aller fleste gir tremoren bare begrensede plager, men hos de mest affiserte kan den representere et betydelig handikap, inkludert problemer med vanlige funksjoner som spising og påkledning. Prevalensen av essensiell tremor er ukjent, men antas å ligge på 0,4 – 3,9 %1-2.

Propranolol tabletter har godkjent indikasjon for benign essensiell tremor og er etablert førstevalg ved legemiddelbehandling til denne pasientgruppen.

Refusjonskoder: ICPC: N08, ICD: G25.0

Meldte bivirkninger etter vaksinasjon med Hexyon

Alle barn får tilbud om den seksvalente vaksinen Hexyon ved 3-, 5- og 12- måneders alder. Vaksinen beskytter mot hepatitt B, difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og haemophilus influenzae type B (Hib) i samme vaksine3. Vaksinen ble implementert i barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 1. november 2016. Siden februar 2017 har 72 179 barn fått minst en dose4.

Legemiddelverket har mottatt 216 bivirkningsmeldinger hvorav 12 meldinger regnes som alvorlige. De vanligste bivirkningene er feber, uro, gråt og slapphet. Dette er symptomer som er kjent og/eller forventede bivirkninger for denne vaksinen5. De alvorlige meldingene gjelder i all hovedsak barn som har blitt lagt inn på sykehus. Det skal være lav terskel for å legge inn små barn som får feber og dårlig allmenntilstand. Sykehusinnleggelse blir alltid klassifisert som alvorlig, selv om barna kun blir observert og blir helt friske igjen.

Det er meldt ett dødsfall etter vaksinasjon med Hexyon. Ut ifra opplysningene som foreligger er årsakssammenheng med vaksinen lite sannsynlig.

Ved innføring av en ny vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet blir det gjennomført utvidet bivirkningsovervåking i en periode. Det innebærer at helsepersonell oppfordres til å melde alle mistenkte bivirkninger ved bruk av vaksinen, ikke bare de som er alvorlige eller uventede. Utvidet overvåking for Hexyon ble avsluttet 1. mars 20186.

Kilder

Referanser

  1. http://legemiddelhandboka.no/Terapi/9715/?ids=9716#i9716 (21.03.201
  2. Dietrichs E., Kvikstad V.; Essensiell Tremor; Tidsskr Nor Legeforen, 128:2210-3, 2008
  3. fhi.no/nyheter/2016/hepatitt-b/ (21.03.2018).
  4. Det nasjonale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK
  5. Preparatomtale for Hexyon, søk i legemiddelsok.no/
  6. fhi.no/meldinger/utvidet-bivirkningsovervaking-av-seksvalent-vaksine-ibarnevaksinasjonsprog/ (21.03.2018).