Informasjon

Mangel på Levaxin tabletter (levotyroksinnatrium)

Det er for tiden leveringssvikt på Levaxin i alle styrker. Legemiddelverket tillater midlertidig salg av levotyroksin i utenlandske pakninger (frem til 28.02.2018), og det ytes refusjon på blå resept for disse.

Mangel på Levaxin tabletter

Det er for tiden leveringssvikt på Levaxin i alle styrker. Legemiddelverket tillater midlertidig salg av levotyroksin i utenlandske pakninger (frem til 28.02.2018), og det ytes refusjon på blå resept for disse1.

Apotek som fortsatt har Levaxin på lager, skal forebygge hamstring ved bare å utlevere én pakning til hver pasient. Vi ber leger om å hjelpe pasienten til en korrekt ukedose av Levaxin med de styrker som fortsatt kan skaffes i apotek.

Råd til leger:

 • Alternative legemidler er ikke direkte byttbare med Levaxin, men kortvarig behandling med alternativ i korrekt dose vil neppe påvirke stoffskiftet nevneverdig. I tilfeller der pasienten har brukt et annet legemiddel i tre måneder, anbefales likevel kontroll av stoffskiftet før pasienten går over til Levaxin igjen
 • Ved permanent bytte fra Levaxin til et annet alternativ, bør det tas blodprøve for måling av TSH/FT4 etter to og fire måneder for å finjustere dosen
 • Pasienter som bruker Levaxin bør få informasjon om at de kan få norske eller utenlandske pakninger på apoteket

Mangelsituasjoner for legemidler er økende. Det skyldes blant annet råstoffmangel, produksjonssvikt, feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt kompliserte omsetningsstrukturer i det globale legemiddelmarkedet. Slike forhold er utenfor norske myndigheters kontroll, men når mangel oppstår gjøres det tiltak nasjonalt. Ofte løses mangelsituasjoner ved overgangsordninger med midlertidig godkjenning av utenlandske pakninger eller rådgivning om bruk av virkestoffer med tilnærmet samme effekt som det som mangler. På sikt jobber «Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten» med å forbygge mangel på livsviktige legemidler, blant annet ved kontinuerlig å overvåke det globale legemiddelmarkedet.

Risiko for øyeskade ved langtidsbehandling med Plaquenil (hydroksyklorokinsulfat)

Ved langtidsbehandling med Plaquenil (hydroksyklorokinsulfat) er det er viktig å være oppmerksom på den doseavhengige risikoen for retinopati/toksisk skade av retina. Plaquenil har indikasjon som behandling og profylakse mot malaria, men langtidsbehandling er i dag mest aktuelt for pasienter med ulike revmatiske/inflammatoriske sykdommer. Langtidsbehandling kan potensielt forårsake irreversibel toksisk skade av retina. Risikoen er tids- og doseavhengig og øyekontroller er derfor anbefalt ved langtidsbehandling, som angitt i norske retningslinjer og preparatomtalen til Plaquenil2.

Råd til leger:

 • Før oppstart av behandling bør pasienten ha vært hos øyelege for kontroll av synsskarphet, det sentrale synsfeltet, fargesyn og øyebunnsundersøkelse
 • Pasienten bør senere kontrolleres minst to ganger i året. Et opphold i behandlingen på to - tre måneder per år nedsetter komplikasjonsrisikoen
 • Ved minste tegn til retinaskade eller andre synsforstyrrelser (synsskarphet, fargesyn), må behandlingen seponeres umiddelbart og pasienten bør følges nøye med tanke på mulig forverring. Forandringer i retina kan forverres også etter seponert behandling
 • Samtidig bruk av hydroksyklorokin og legemidler kjent for å indusere retinatoksi- sitet, for eksempel tamoksifen, er ikke anbefalt

En daglig dose på ≤ 5 mg/kg kroppsvekt er anbefalt i øyelegeforeningens behandlingsretningslinjer for hydroksyklorokinsulfat1. Preparatomtalen til Plaquenil åpner for en dosering opp til 6,5 mg/kg for å sikre effekt av behandling der en høyere dosering ansees som nødvendig3.

Eligard - risiko for lekkasje ved feil montering av kanylen

Eligard (leuprorelinacetat) brukes i behandling av hormonfølsom prostatakreft. Dersom sikkerhetskanylen skrus for hardt på sprøyten, kan dette føre til sprekkdannelse, lekkasje av legemidlet og underdosering.

Siden 2013, da Eligard ble utstyrt med en ny sikkerhetskanyle, er det meldt om 295 tilfeller med lekkasje på grunn av at helsepersonell har skrudd sikkerhets- kanylen for hardt på sprøyten4.

Råd til helsepersonell:

 • Fest sikkerhetskanylen til sprøyten ved å holde sprøyten og dreie kanylen forsiktig cirka ¾ omdreining med klokken til den sitter fast
 • Dersom kanylekoblingen ser ut til å være skadet eller lekker, skal legemidlet ikke brukes
 • Testosteronnivået bør måles ved mistanke om feil ved håndtering
 • Vær nøye med å følge fremgangsmåten beskrevet i preparatomtalen, se vedlegg I, pkt. 6.6. Instruksjonsfilm er lenket i Felleskatalogens sin tekst på nett5.

Det er sendt ut et "Kjære helsepersonellbrev" om saken. Meld eventuelle bivirkninger til RELIS i din helseregion: relis.no/meldeskjema

Kilder

Referanser

 1. legemiddelverket.no/nyheter/mangelpa-levaxin (17.01.2018).
 2. Retningslinjer Hydrocholorcin/Plaquenil (oppdatert mai 2016): legeforeningen.no/Fagmed/Norskoftalmologisk-forening/Fag/ (17.01.2018).
 3. Søk preparatomtale på legemiddelsok.no
 4. legemiddelverket.no/nyheter/eligardrisiko-for-lekkasje-ved-feil-montering-avkanylen (17.01.2018)
 5. felleskatalogen.no/ medisin/eligard-astellas-558519 (17.01.2018)