Nyhetsartikkel

Nalokson er nå tilgjengelig som nesespray

Nalokson er et velkjent virkestoff som brukes som motgift ved opioidoverdoser.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Intravenøs og intramuskulær nalokson brukes verden over av ambulanse- og annet helsepersonell ved livstruende overdoser.

Nalokson som nesespray har flere fordeler framfor nalokson i sprøyteform. Den er enklere å administrere og kan gjøres tilgjengelig for andre enn helsepersonell. Det er heller ikke risiko for smitteoverføring av eksempelvis hepatitt C og HIV slik som det er ved nålestikk.

Nesespray har vært prøvd ut i et pilotprosjekt hvor injeksjonsbasert nalokson har vært benyttet som en nesespray og distribuert til de som typisk er tilstede ved overdoser. Hovedmålgruppen var langvarige sprøytemisbrukere utenfor behandling, pasienter i spesialisthelsetjenesten og innsatte i fengsel ved løslatelse. Prosjektet er en sentral del av nasjonal overdosestrategi som finansieres av Helsedirektoratet og ledes av Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo (SERAF). Etter oppstart i Bergen og Oslo i 2014 er prosjektet senere utvidet til 13 andre byer. Gjennom tiltaket er det så langt meldt inn over 500 vellykkede overdosebehandlinger1-2.

Målgruppe

Opioidoverdose er først og fremst en risiko hos narkotikabrukere, men også hos LAR- pasienter, tidligere brukere som løslates fra fengsel og hos smertepasienter som behandles med opioider.

Siden 2002 har det i snitt vært 260 overdosedødsfall årlig i Norge. Disse dødsfallene er relatert til opioidinjeksjon, ofte i kombinasjon med benzodiazepiner3. Ved livstruende overdoser er tid til administrasjon av motgift kritisk. Tilgang på en formulering av nalokson som kan administreres av andre enn helsepersonell, kan bidra til at flere overdosedødsfall unngås. Nesesprayen skal gis i påvente av ambulanse og kan stabilisere pusten raskt.

Refusjon og distribusjon

Nalokson nesespray vil hovedsakelig bli finansiert og utlevert i kommunal regi, men innvilges også på forhåndsgodkjent refusjon gjennom folketrygden slik at den kan hentes ut på apotek. Dette kan for eksempel være aktuelt i enkelte kommuner og for smertepasienter som behandles med opioider. Nalokson nesespray med markedsføringstillatelse vil erstatte nesesprayløsningen som er brukt i naloksonprosjektet.

Godkjent legemiddel
Nyxoid nesespray (Mundipharma) er godkjent til akuttbehandling hos voksne og ungdom fra 14 år og oppover ved kjent eller mistenkt opioidoverdose, manifestert ved respirasjonsdepresjon og/eller CNS-depresjon, både i og utenfor helseinstitusjoner/ medisinske miljøer4.
Bivirkninger
Ved administrering av nalokson kan det oppstå en hurtig reversering av opioideffekten som kan forårsake akutt abstinenssyndrom med symptomer som rastløshet, irritabilitet, kvalme, takykardi og svetting.

Blå resept

Nyxoid nesespray har forhåndsgodkjent refusjon på blå resept. Refusjonsberettiget bruk: Behov for tilgang til akuttbehandling ved kjent eller mistenkt opioidoverdose, manifestert ved respirasjonsdepresjon og/eller CNS-depresjon.

Refusjonskoder

  • ICPC: A84 Legemiddelforgiftning
  • ICD: T50 Forgiftning med andre og ikke spesifiserte legemidler og biologiske substanser

Kilder

Referanser

  1. Helse-og omsorgsdepartementet, Nasjonal overdosestrategi 2014-2017: https://www.regjeringen. no/no/dokumenter/Nasjonal-overdosestrategi-20142017/id757507/ (05.06.2018)
  2. Seraf. Kameratredning med Nalokson nesespray: http://stoppoverdoser.no/ (05.06.2018)
  3. Emcdda. European Drug Report: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ENN. pdf (05.06.2018)
  4. Nyxoid: EPAR - Public assessment report: European Medicines Agency; 2017: http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004325/WC500240205.pdf (05.06.2018)