Nyhetsartikkel

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Hydroklortiazid markedsføres i Norge blant annet som Esidrex og Hydrochlorothiazide, men brukes mest i kombinasjon med andre blodtrykkssenkende legemidler.

Europeiske legemiddelmyndigheter har sett nærmere på to nye danske befolkningsundersøkelser. Den ene fant en mulig sammenheng mellom langvarig bruk av hydroklortiazid (kumulativ dose) og risiko for leppekreft1. Den andre fant sammenheng mellom langvarig bruk av hydroklortiazid og hudkreft2. Kumulativ dose ≥ 50 000 mg (som tilsvarer bruk av 12,5 mg hydroklortiazid daglig i 11 år) var assosiert med justert odds ratio på 1,29 for basalcellekarsinom (95 % konfidensintervall: 1,23-1,35) og på 3,98 for plateepitelkarsinom (95 % konfidensintervall: 3,68-4,31).

Råd til leger

  • Informer pasienter som bruker hydroklortiazid om risikoen for ikke-melanom hudkreft og gi råd om å sjekke huden regelmessig
  • Den absolutte risikoen for ikke-melanom hudkreft er liten og nytten av behandlingen stor. Revurder likevel bruken av hydroklortiazid hos pasienter som har hatt hudkreft
  • Gi pasienter råd om solbeskyttelse og at de bør kontakte lege dersom de oppdager mistenkelige forandringer på hud eller leppe.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og et "Kjære helsepersonell"-brev er sendt til fastleger, spesialister i indremedisin, hjertesykdommer, nyresykdommer, geriatere, hud- og veneriske sykdommer, apotek og sykehusapotek.

Refusjon av glargin/lixisenatid (insulin/GLP-1 - agonist) i kombinasjon med metformin

Kombinasjonen av insulintypen glargin og GLP-1-reseptoragonisten lixisenatid (Suliqua) har fått forhåndsgodkjent refusjon for behandling av voksne pasienter med type 2 diabetes.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av voksne med type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll.

Refusjonskoder: ICPC T90, ICD-10 E11

Vilkår 232: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. Gjelder for alle refusjonskoder.

Refusjon er innvilget på bakgrunn av en indirekte sammenlikning som viser at Suliqua har (minst) like god effekt og sikkerhet som løs kombinasjon av lixisenatid og NPH insulin. Denne kombinasjonen har forhåndsgodkjent refusjon i dag. Det var en forutsetning for refusjon at kostnadene ved bruk av Suliqua ikke overskrider kostnadene ved løs kombinasjon.

Kilder

Referanser

  1. Pottegård et al. Hydrochlorothiazide use is strongly associated with risk of lip cancer. J Intern Med. 2017; 282: 322–331 PMID: 29813157 PubMed
  2. Pedersen et al: Hydrochlorothiazide use and risk of nonmelanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark. JAAD Volume 78, Issue 4, Pages 673–681.e9. PMID: 29217346 PubMed