Nyhetsartikkel

Fastleger får sikkerhetsinformasjon om legemidler i pasientjournalen

Fastleger får heretter viktig sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasientjournalen (EPJ) og via Felleskatalogens app og nettside.

Fastleger får heretter viktig sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasientjournalen (EPJ) og via Felleskatalogens app og nettside. Informasjonen sendes ikke lenger på papir1.

Fram til nå har sikkerhetsinformasjon om et legemiddel i form av «Kjære helsepersonellbrev» og opplæringsmateriell, vært sendt som brev. Undersøkelser blant Tidsskriftets lesere viser at mange leger ikke leser brevene. Det er også gitt tilbakemeldinger om at det er vanskelig å finne tilbake til informasjonen ved behov.

Legemiddelindustrien utarbeider sikkerhetsinformasjonen til helsepersonell i samarbeid med Legemiddelverket. Informasjonen merkes med Legemiddelverkets sikkerhetslogo:

logo_sikkerhetsinformasjon_LMV.jpg

Pilotprosjekt

Legemiddelverket, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og legemiddelindustrien mener at distribusjon av sikkerhetsinformasjon via brev ikke lenger er den beste måten å nå fastleger på. Legemiddelverket gjennomfører derfor et pilotprosjekt hvor materiellet utelukkende distribueres via elektroniske kanaler til fastleger.

Pilotperioden vil vare frem til 1. februar 2021. Legemiddelverket vil deretter vurdere om en permanent ordning med utelukkende elektronisk distribusjon kan innføres til fastleger.

Inntil det finnes gode elektroniske løsninger i spesialisthelsetjenesten, vil sikkehetsinformasjonen fortsatt sendes per brev til sykehusleger.

Hvor finnes informasjonen?

Som fastlege vil du heretter bare motta viktig sikkerhetsinformasjon i forskrivnings- øyeblikket i pasientjournalen (EPJ). Informasjonen ligger også lett synlig i Felleskatalogen ved søk på legemiddelnavn. Dette vises både på nettsiden og i appen. "Kjære helsepersonell-brev" vises med overskriften "Varsel fra Legemiddelverket".

Mtx felleskatalogtekst
«Kjære helsepersonell-brev» vises med overskriften «Varsel fra Legemiddelverket».

Alle "Kjære helsepersonell-brev", samt lenke til opplæringsmateriell hos Felleskatalogen, er tilgjengelig på legemiddelverket.no2. Et utvalg av brevene blir også omtalt i "Nytt om legemidler" på denne siden i Tidsskriftet.

Hva er sikkerhetsinformasjon?

"Kjære helsepersonell-brev" og opplæringsmateriell er viktig informasjon til helsepersonell om bivirkninger og sikkerhet. Opplæringsmateriell utarbeides ofte også til pasienter2.

Kjære helsepersonell-brev

Legemiddelmyndighetene og legemiddelfirmaene evaluerer kontinuerlig ny informasjon om bivirkninger og sikkerhet ved bruk av et legemiddel. I noen tilfeller kan det være behov for å raskt formidle denne viktige informasjon til helsepersonell - ofte før preparatomtalen og pakningsvedlegget er oppdatert.

Opplæringsmateriell og graviditetesforebyggende program

Opplæringsmateriell utarbeides når legemidlet blir godkjent og er et supplement til preparatomtalen og pakningsvedlegget. Dette blir bare brukt for et utvalg legemidler, hvor det er spesielt viktig å informere om forhold helsepersonell og pasienter må være oppmerksom på for at legemidlet skal brukes riktig.

Et graviditetsforebyggende program skal bidra til tryggere forskrivning og hindre bruk av legemidler som er skadelig for fosteret, både før og under graviditet.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/fastleger-far-ikke-lenger-bivirkningsinformasjon-pa-papir legemiddelverket.no
  2. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsmateriell-til-helsepersonell legemiddelverket.no