Nyhetsartikkel

Melatonin depottabletter (Slenyto) på blå resept

Melatonin depottabletter (Slenyto) fås nå på blå resept for behandling av insomni ved autismespekterforstyrrelser.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Melatonin depottabletter 1 mg og 5 mg (Slenyto) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for behandling av insomni hos barn og ungdom mellom 2 og 18 år med autismespekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom (SMS) der søvnhygienetiltak ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus eller spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller barnesykdommer1.

Slenyto er undersøkt i en randomisert, dobbeltblindet og placebokontrollert studie. Resultatene tyder på at Slenyto gir økt søvnlengde og kortere tid til innsovning sammenliknet med placebo. Det er likevel ikke dokumentert at Slenyto er bedre enn andre melatonin-legemidler som brukes av mange pasienter i dag2.

Slenyto er dyrere (per mg) enn andre legemidler på markedet. Dette gjør at det kun er aktuelt å gi refusjon for Slenyto til den pasientgruppen som er omfattet av indikasjonen. Legemiddelverket antar at dette vil gjelde rundt 1000 pasienter hvert år. Når Legemiddelverket likevel besluttet å innvilge forhåndsgodkjent refusjon, la vi vekt på at effekt og sikkerhet er undersøkt hos barn og ungdom, og at Slenyto har markedsføringstillatelse i Norge. Les mer om beslutningen i rapporten fra metodevurderingen på Legemiddelverkets nettsider3.

Tall fra Reseptregisteret viser at det er mange barn og unge som bruker melatonin i Norge i dag. Antall brukere i alder 0-19 år var over 20 000 i 2019. Andre markedsførte legemidler med melatonin i Norge er Circadin (2 mg depottablett) og Melatonin Orifarm (3 mg tablett). I tillegg selges melatonin med døgndose inntil 1 mg som kosttilskudd.

Mange pasienter har rett på individuell stønad til melatonin-legemidler. Se Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon4.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/slenyto-pa-bla-resept legemiddelverket.no
  2. Gringras P, Nir T, Breddy J, FrydmanMarom A, Findling RL. Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia inChildren With Autism Spectrum Disorder. Journal of the American Academy of Child and AdolescentPsychiatry. 2017;56(11):948-57.e4
  3. https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger/S/Slenyto_Insomni%20ved%20autismespekterforstyrrelser%20(ASD)%20og,eller%20Smith-Magenis%20syndrom_2020.pdf legemiddelverket.no
  4. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/ virkestoffer/melatonin www.helsedirektoratet.no