Nyhetsartikkel

Mistanke om økt risiko for hudkreft ved behandling med ingenolmebutat

Det er meldt tilfeller av plateepitelkreft hos pasienter som bruker ingenolmebutat og noen kliniske studier viser en økt forekomst av hudkreft.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ingenolmebutat (Picato) brukes til behandling av hudforandringer som skyldes aktinisk keratose. Det er meldt tilfeller av plateepitelkreft hos pasienter som bruker ingenolmebutat og noen kliniske studier viser en økt forekomst av hudkreft1.

Foreløpige resultater fra en ikke-publisert langtidsstudie viser en høyere forekomst av plateepitelkreft hos pasientgrupper som fikk behandling med ingenolmebutat sammenlignet med imiquimod. I en ikke-publisert metaanalyse av fire studier av det relaterte virkestoffet ingenoldisoksat så man en økning i hudkreft ved 14 måneder hos de som fikk ingenoldisokat sammenlignet med de som fikk placebo. Analysen inkluderte alle typer kreft, inkludert basalcellekreft, Bowens sykdom og plateepitelkreft2-3.

Europeiske legemiddelmyndigheter undersøker nå risikoen for hudkreft og konsekvensene dette vil ha for nytte-risiko-forholdet til Picato3.

Råd til leger
  • Vurder om Picato er hensiktsmessig behandling i lys av den nye sikkerhetsinformasjonen, dette gjelder særlig pasienter som tidligere har hatt hudkreft.
  • Be pasienter som bruker Picato være på vakt mot utvikling av hudlesjoner og oppsøke
    legehjelp umiddelbart dersom en lesjon oppstår.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle hudleger, fastleger og apotek inkludert sykehusapotek for å informere om denne risikoen.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/mistanke-om-okt-risiko-for-hudkreft-ved-behandling-medpicato (24.09.2019) legemiddelverket.no
  2. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Kjære%20helsepersonell-brev/2019/DHPC%20Picato%20-%20final%20-%20NO.pdf (25.09.2019) legemiddelverket.no
  3. https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/picato-article-20-referral-review-started_.pdf (27.09.2019) www.ema.europa.eu