Nyhetsartikkel

Bruk av Paxlovid til behandling av covid-19

For å sikre at pasienter med størst forventet effekt prioriteres, har Helsedirektoratet utarbeidet nasjonalt faglig råd for bruk av Paxlovid.

Paxlovid er et antiviralt legemiddel for behandling av covid-19 hos voksne pasienter som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.1-2 Hver dose består av to tabletter nirmatrelvir (totalt 300 mg) og én tablett ritonavir (100 mg), som tas samtidig hver 12. time.

Behandlingen bør starte så raskt som mulig og fortrinnsvis innen fem dager etter symptomdebut. Studien som danner grunnlag for godkjenningen av Paxlovid, viste at effekten var større ved oppstart innen tre dager fra symptomdebut enn innen fem dager etter symptomdebut. Effekt ved oppstart senere enn fem dager etter symptomdebut er ikke undersøkt.2 Behandlingen skal først starte etter at covid-19 er diagnostisert og diagnosen bør bekreftes med PCR-test eller antigentest tatt i helsetjenesten.

Helsedirektorates anbefalinger

For å sikre at pasienter med størst forventet effekt prioriteres, har Helsedirektoratet utarbeidet nasjonalt faglig råd for bruk av Paxlovid.3

Høy alder er den viktigste risikofaktoren for å utvikle alvorlig covid-19. For å avgjøre om en pasient med covid-19 skal prioriteres for behandling med Paxlovid, må legen gjøre en helhetsvurdering basert på alder, tid siden forrige vaksinedose, samt øvrige risikofaktorer. For alvorlige immunsvekkede pasienter anbefales det at spesialist i pasientens grunnsykdom kontaktes for en vurdering av risikoen.

Helsedirektoratet har laget denne tabellen for hjelp i vurderingen:

Bruk av nirmatrelvir _ ritonavir (Paxlovid).jpg

Apotek kan kun utlevere Paxlovid på blå resept eller rekvisisjon fra sykehjem i tråd med de faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.4

Sjekk nyrefunksjon

Nyrefunksjon bør undersøkes før oppstart. Ved nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30-60 ml/min) bør dosen Nirmatrelvir halveres. For pasienter med eGRF < 30 bør Paxlovid ikke brukes.

Bivirkninger og interaksjoner

De kliniske studiene har vist liten risiko for bivirkninger ved bruk av Paxlovid. De vanligste bivirkningene som er rapportert er forbigående endret smak og diare. Paxlovid påvirker nedbrytingen av en rekke vanlige legemidler. Leger som forskriver Paxlovid må derfor gjøre en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie og kosttilskudd, og gjøre et interaksjonssøk.5

Blå resept

Paxlovid kan skrives på blå resept etter blåreseptforskriften §4 (omhandler allmenfarlige smittsomme sykdommer) eller rekvisisjon fra sykehjem i tråd med faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.3

Les også: Nytt om refusjon (Nytt om legemidler nr. 1 - 2023)

Kilder

Referanser

  1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/paxlovid-epar-product-information_no.pdf www.ema.europa.eu
  2. https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-3-15-februar-2022 legemiddelverket.no
  3. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevernutstyr-og-legemidler/legemiddelbehandling-behandling-av-covid-19/behandling-med-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-bor-vurderes-for-voksne-med-positiv-test-for-sars-cov-2-og-hoy-risiko-for-a-utvikle-alvorlig-sykdom www.helsedirektoratet.no
  4. https://legemiddelverket.no/nyheter/rasjonering-av-paxlovid-tabletter legemiddelverket.no
  5. https://www.interaksjoner.no www.interaksjoner.no