Nyhetsartikkel

Ertugliflozin har fått refusjon

SGLT2-hemmeren ertugliflozin har fått forhåndsgodkjent refusjon alene og i kombinasjon med andre antidiabetika.

Temaside om Korona

Refusjonskoder:

ICPC: T90, ICD: E11, type 2 diabetes mellitus

Ertugliflozin (Steglarto)

Refusjonsberettiget bruk:

  • Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende lege- midler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Vilkår 232:

  • Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Sitagliptin og ertugliflozin (Steglujan)

Refusjonsberettiget bruk:

  • Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler i tråd med godkjent preparatomtale.

Vilkår 232, se over.

Metformin og ertugliflozin (Segluromet)

Refusjonsberettiget bruk:

  • Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende lege- midler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Vilkår 233:

  • Refusjon ytes til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.