Nyhetsartikkel

Evaluering av anbudspilot på PCSK9-hemmere

En anbudspilot på PCSK9-hemmere har ført til lavere pris på disse legemidlene. Dette betyr at langt flere pasienter nå kan få behandling med PCSK9-hemmere innenfor samme budsjettramme.

I årene fremover vil det komme mange nye og kostbare legemidler på markedet. Dette er gledelig, men byr også på utfordringer knyttet til prioriteringer og ressursbruk. Stortinget har pekt på anbud for legemidler på blå resept som et virkemiddel for å sikre tilgangen til effektive legemidler. En anbudspilot på PCSK9-hemmere har ført til lavere pris på disse legemidlene.1 Dette betyr at langt flere pasienter nå kan få behandling med PCSK9-hemmere innenfor samme budsjettramme.

Flere pasienter

Anbudsvinneren alirokumab (Praluent) fikk forhåndsgodkjent refusjon fra 1. januar 2023. Lavere pris har gjort det mulig å tilby en større pasientgruppe behandling på blå resept.1-2 Rundt 3000 pasienter fikk PCSK9-hemmere i 2022. Det er beregnet at mellom 1000 og 2000 flere pasienter kan få behandling til den samme kostnaden i 2023.3

NYL 10_2023.jpg

Videre prosess

Sammen med Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp har Legemiddelverket gjennomført og evaluert anbudspiloten. Representanter fra spesialist- og brukergruppen for anbudspiloten har vært involvert. Evalueringen skal gi innspill til Stortingets behandling til høsten. Ingen flere legemiddelgrupper blir satt på anbud før Stortinget eventuelt avgjør at anbud på blå resept skal etableres som en varig ordning.3 Dersom anbud blir innført vil dette være aktuelt på utvalgte sykdomsområder med flere terapeutisk likeverdige alternativer, og der vi forventer store legemiddelutgifter i årene fremover

Råd til leger

De nye kolesterolsenkende legemidlene PCSK9-hemmere er vanligvis et supplement til behandling med statin og ezetimib.2

  • Alirokumab (Praluent) kan nå forskrives direkte på vanlig blå resept (forhåndsgodkjent refusjon §2), dersom vilkårene for refusjon er oppfylt. Behandlingen skal være instituert av spesialist i indremedisin, kardiologi, endrokrinologi, geriatri, nevrologi eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling
  • Pasienter som allerede er under behandling med en PCSK9- hemmer trenger ikke å bytte legemiddel som følge av anbudet.
  • For pasienter som av ulike årsaker ikke kan bruke anbudsvinneren alirokumab (Praluent), er det mulig å få evolokumab (Repatha) og inklisiran (Leqvio) på individuell stønad . Se vilkår på helfo.no.4 Det er kun spesialist i indremedisin, kardiologi, endokrinologi, geriatri, nevrologi, barnesykdommer eller en lege fra et offentlig sykehus som kan søke

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/flere-pasienter-far-pcsk9-hemmere-pa-bla-resept legemiddelverket.no
  2. Semb et al. Tidsskr Nor Legeforen 2023 doi:10.4045/tidsskr.23.0191 Publisert: 29. mai 2023 tidsskriftet.no
  3. https://legemiddelverket.no/nyheter/evaluering-av-anbudspilot legemiddelverket.no
  4. https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmer www.helfo.no