Nyhetsartikkel

Forenkling av refusjonsvilkår for inhalasjonslegemidler på blåresept

Refusjonsberettiget bruk og refusjonsvilkår for inhalasjonslegemidler mot astma og/eller kols er forenklet og harmonisert i tråd med internasjonale behandlingsretningslinjer.

Temaside om Korona

Refusjonsberettiget bruk og refusjonsvilkår for inhalasjonslegemidler mot astma og/eller kols er forenklet og harmonisert i tråd med internasjonale behandlingsretningslinjer.

Legemidler i ATC-gruppe R03A og R03B har forhåndsgodkjent refusjon etter § 2 til behandling av astma og/eller kols. Dagens internasjonale anbefalinger for valg av inhalasjonsmedisin er i større grad basert på pasientens symptombyrde og risiko for eksaserbasjoner1-2 i motsetning til tidligere internasjonale anbefalinger som la større vekt på mål på lungefunksjon (FEV14, FVC5, FEV1/FVC, PEF6).3-4 Selv om mål på lungefunksjon er av mindre betydning for valg av legemiddel, er lungefunksjonsmålinger fortsatt viktige for klassifisering av luftveisobstruksjon. Norske retningslinjer og behandlingsveiledere vil bli oppdatert i henhold til internasjonale anbefalinger.

I tråd med endringene i internasjonale retningslinjer har Legemiddelverket forenklet og harmonisert refusjonsberettiget bruk og refusjonsvilkår for aktuelle legemidler til behandling av astma og/eller kols. Legemidler i samme legemiddelklasse får like refusjonsvilkår.

Legemiddelverket har vedtatt at

  • det skal henvises til godkjent indikasjon for refusjonsberettiget bruk.
  • krav til spirometrimåling fjernes som refusjonsvilkår (vilkår 90, 91 og 92).

Vedtaket trådte i kraft 1. mars 2021. Les mer i forhåndsvarsel og vedtak på Legemiddelverkets nettsider.

Kilder

Referanser

  1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2020 ginasthma.org
  2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2020 goldcopd.org
  3. Norsk forening for allmennmedisin. Astmaveileder for allmennpraksis 2015 www.legeforeningen.no
  4. Helsedirektoratet. Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging 2012 www.helsedirektoratet.no