Nyhetsartikkel

Konkretiserer vilkår for reservasjon mot bytte

Vilkåret for legens reservasjon mot bytte, tungtveiende medisinske grunner, er nå konkretisert. Dette skal gjøre det enklere for forskrivere å reservere mot bytte når det er nødvendig.

Ordningen med medisinbytte innebærer at apotek tilbyr pasienten den billigste varianten av legemidlet, uavhengig av hvilket salgsnavn legen har skrevet på resepten. Medisinbytte ble innført i 2001 og har tidligere blitt kalt generisk bytte. Hensikten med medisinbytte i apotek er at verken pasienter eller fellesskapet skal betale mer enn nødvendig for legemidler. 

Vilkåret for legens reservasjon mot bytte, tungtveiende medisinske grunner, er nå konkretisert. Dette skal gjøre det enklere for forskrivere å reservere mot bytte når det er nødvendig.

Med tungtveiende medisinske grunner menes:

 • Betydelige problemer med feilbruk eller svikt i etterlevelse, for eksempel ved kognitiv svikt, synssvekkelse, psykisk sykdom eller polyfarmasi.
 • Betydelige utfordringer med å håndtere bytte av administrasjonsutstyr, for eksempel ved ulikheter i injeksjonsutstyr.
 • Alvorlige problemer med hjelpestoffene, herunder tidligere alvorlige allergiske reaksjoner mot hjelpestoffene.
 • Uttalte bivirkninger ved tidligere bytte av det samme virkestoffet.

I tillegg skal legen fortsatt:

 • vurdere alle resepter individuelt
 • alltid journalføre den medisinske grunnen til reservasjonen

Selv om legen ikke har reservert mot bytte, kan pasienten selv velge å reservere mot medisinbytte på apoteket. Da må pasienten betale prisforskjellen selv.

Legemidler med særlig høy reservasjon

Generelt etterlever legene vilkår for å reservere mot bytte godt. I gjennomsnitt reserverer leger mot bytte ved fire prosent av reseptene.1 For legemidlene Nexium, Zyrtec og Lipitor er imidlertid reservasjonsgraden svært høy. Den var på henholdsvis 21, ni og sju prosent i 2021.

Disse tre legemidlene utgjør en tredjedel av total kostnad ved legers reservasjon mot bytte.2 Legemiddelverket ser ingen faglig forklaring på den høye reservasjonsandelen verken knyttet til utfordringer med etterlevelse, hjelpestoffer, administrasjonsutstyr og bivirkninger. Om disse legemidlene hadde hatt gjennomsnittlig reservasjonsgrad på fire prosent ville folketrygden spart ca. 60 millioner kroner årlig.

Virkestoff

Stadig flere leger skriver resept på virkestoff. I november 2022 var andelen resepter forskrevet på virkestoff 5,4 prosent, en økning fra to prosent i 2020. Virkestoffrekvirering bidrar til tryggere legemiddelbruk ved at pasient og helsepersonell lettere forstår hvilke legemidler pasienten skal bruke.

Biologiske legemidler er byttbare i apotek

I Norge har likeverdig/generisk bytte av kjemiske legemidler vært tillatt fra 2001. Sommeren 2021 vedtok Stortinget å utvide ordningen slik at også biologiske legemidler ble byttbare i apotek.

Et biotilsvarende legemiddel er et biologisk legemiddel som er svært likt et allerede godkjent biologisk legemiddel. De godkjennes med de samme kravene til kvalitet, sikkerhet og effekt som andre biologiske legemidler.3-4

Den norske ordningen med medisinbytte i apotek er omfattende: Når Legemiddelverket har satt et legemiddel på «byttelisten» skal apoteket tilby kunden den billigste varianten av legemidlet, uavhengig av hvilket salgsnavn legen har skrevet på resepten. Legen kan reservere mot bytte dersom tungtveiende medisinske grunner taler for dette.

Hensikten med ordningen er å bidra til bruk av rimeligere generiske og biotilsvarende legemidler når originallegemidler går av patent. Slik reduseres utgiftene for både samfunn og pasient.

Tre biologiske legemidler som refunderes av Folketrygden, er nå byttbare i apotek:

 • Teriparatide injeksjonsvæske 20 mikrog/80 mikroliter (Forsteo, Terrosa, Movymia, Livogiva og Sondelbay).
 • Insulin glargin injeksjonsvæske i ferdigfylt penn 100 enheter/ml ferdigfylte sprøyte/ penn (Lantus, Abasaglar og Semglee).
 • Insulin lispro injeksjonsvæske i ferdigfylt penn 100 enheter/ml (Humalog og Insulin lispro Sanofi).

I tillegg er en rekke biologiske legemidler som betales av helseforetakene (H-resept) byttbare i apotek.

Etter at insulin glargin ble inkludert i ordningen i november 2021, har vi sett en rask overgang til den biotilsvarende (og rimeligere) varianten.

EMA støtter bytte mellom biotilsvarende legemidler

Det har i mange år vært en bred faglig diskusjon knyttet til bruk av biotilsvarende legemidler. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) publiserte i september 2022 en uttalelse der de slår fast at biotilsvarende legemidler som er godkjent i EU, er byttbare. Dette gjelder både mellom referanselegemiddel og biotilsvarende, og mellom biotilsvarende med samme referanselegemiddel.5

Kilder

Referanser

 1. Farmaloggs legemiddelstatistikk. Prosentandel av alle solgte pakninger ut av apotek på blåresept på legereservasjon (2021)
 2. Totalkostnaden for de 25 virkestoffene med høyest beregnet merkostnad knyttet til legereservasjon i 2021.
 3. https://legemiddelverket.no/nyheter/byttbarhet-av-biotilsvarende-legemidler legemiddelverket.no
 4. https://legemiddelverket.no/nyheter/biotilsvarende-legemidler-kan-byttes-i-apotek legemiddelverket.no
 5. https://www.ema.europa.eu/en/documents/public-statement/statement-scientific-rationalesupporting-interchangeability-biosimilar-medicines-eu_en.pdf www.ema.europa.eu