Nyhetsartikkel

Nye legemidler på blå resept

Tre legemidler, som tidligere bare har vært tilgjengelige på godkjenningsfritak og individuell stønad fra Helfo, finnes nå som markedsførte legemidler med forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket ønsker at markedsførte legemidler brukes fremfor de uregistrerte.

Temaside om Korona

Nye legemidler med forhåndsgodkjent refusjon

Tre legemidler, som tidligere bare har vært tilgjengelige på godkjenningsfritak og individuell stønad fra Helfo, finnes nå som markedsførte legemidler med forhånds- godkjent refusjon. Legemiddelverket ønsker at markedsførte legemidler brukes fremfor de uregistrerte.

Metolazon Abcur til behandling av ødem ved nyresykdom når annen behandling ikke har effekt.

Alutard SQ vepsegift og Alutard SQ bigift allergen som immunterapi for pasienter med kjente alvorlige allergiske reaksjoner mot stikk fra veps og bie. Vilkår for refusjon av Alutard SQ er dokumentert sykehistorie med generelle og/eller IgE-medierte allergiske reaksjoner, bekreftet av hudprikktest og/eller intradermal test og/eller spesifikk IgE-test.

Flere legemidler på blå resept

Lecigon, en intestinalgel med legemiddelkombinasjonen levodopa, karbidopa og entakapon, er godkjent til behandling av fremskreden Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi, når andre tilgjengelige perorale kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultat. Lecigon har samme indikasjon og administrasjonsvei som Duodopa intestinalgel (levodopa, karbidopa; innvilget forhåndsgodkjent refusjon fra januar 2020), men pumpen til Lecigon er mindre i størrelse og vekt enn pumpen til Duodopa.

Rivaroksaban (Xarelto) tabletter 15 og 20 mg er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for ny indikasjon: Behandling av venøs tromboembolisme (VTE), og forebygging av tilbake- vendende VTE hos barn og ungdom under 18 år etter minst fem dager med innledende parenteral behandling med antikoagulanter. Legemiddelet er nå også tilgjengelig som oral suspensjon (1 mg/mL), refusjonsberettiget for behandling av venøs tromboembolisme (VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE hos nyfødte født til termin, spedbarn og småbarn, barn og ungdom under 18 år, etter minst fem dager med innledende parenteral behandling med antikoagulanter.

Duloksetin (Cymbalta, duloksetin generika) har fra før forhåndsgodkjent refusjon for symptomatisk behandling av kroniske sterke smerter ved perifer diabetisk nevropati med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne, og bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Refusjonsberettiget bruk er nå utvidet til også å gjelde depresjon og generalisert angstlidelse (refusjonskode -73 og -74).

Lyumjev er insulin lispro i en ny formulering. Den overordnede glukosesenkende effekten av Lyumjev er sammenlignbar med Humalog, og én enhet med Lyumjev tilsvarer én enhet med Humalog. Lyumjev er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for behandling av diabetes mellitus.

Seks nye legemidler på H-resept fra 1. februar

Nye resepter må fylle kravene for H-resept og kan ikke lenger forskrives av allmenn- praktikere. Gyldige blåresepter fra før 1. februar kan brukes.1

Virkestoff Legemiddel ATC-kode Bruksområde
Cannabinoider Sativex munnspray N02BG10 Multippel sklerose
Fampridin Alle N07XX07 Multippel sklerose
Modafinil Alle N06BA07 Narkolepsi
Natriumoksybat Alle N07XX04 Narkolepsi
Interferon gamma Alle L03AB03 Immunsvikt og kronisk granulomatøs sykdom CGD
Diklofenamid Alle S01EC02 Sjelden sykdom, familiær periodisk paralyse

Ny og bedre løsning for søknad om individuell stønad på blå resept

Systemet for å søke individuell stønad på blå resept har vært lite brukervennlig og teknisk utdatert. Derfor er det laget en ny og bedre søknadsløsning som erstatter papir og elektronisk søknad i e-reseptløsningen (M2).

Den nye løsningen innebærer at 70–80 % av søknadene kan behandles automatisk, med umiddelbart svar. Løsningen er enkel å bruke og gir god veiledning i søkeprosessen. Over 3000 leger har begynt å bruke den, og Helfo har fått gode tilbakemeldinger.

I første omgang er løsningen tilgjengelig i en ny tjenesteportal, men vil i løpet av ett til tre år bli bedre integrert i EPJ-systemene.2

Helsedirektoratet samarbeider med helsesektoren om å få implementert løsningen i EPJ så fort som mulig. Signaler fra EPJ-leverandørene er at det likevel vil ta ett til tre år før journalsystemene er oppdatert. Helsedirektoratet ønsker å forskriftsfeste et krav om at leger skal ta i bruk den nye løsningen. Forslaget har nylig vært på høring.3

I påvente av full integrering i EPJ-systemene kan du trygt ta i bruk den nye søknadsløsningen i portalen. Den gir så mange fordeler for lege, pasient og samfunnet at det er viktig å ta den i bruk raskest mulig.

Se teknisk informasjon om tilkobling og brukerstøtte på helfo.no.

Kilder

Referanser

  1. https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/de-regionale-helseforetakene-overtar-finansierings- ansvaret-for-ytterligere-6-legemidler www.helsedirektoratet.no
  2. https://www.helfo.no/om-helfo/digitale-tjenester-fra-helfo/ ny-losning-for-individuell-soknad-om-stonad-pa-bla-resept-fra-2020 www.helfo.no
  3. https://www.helsedirektoratet.no/horinger/forskrift-om-krav-til-innsendingsformat-ved-individuell-stonad-for-legemidler-og- naeringsmidler www.helsedirektoratet.no