Nyhetsartikkel

Nytt om refusjon 1/23

Legemiddelverket informerer om viktige endringer i forhåndsgodkjent refusjon for en rekke legemidler.

Refusjon av Firmagon ved prostatakreft

Degarelix (Firmagon) har fått forhåndsgodkjent refusjon til behandling av prostatakreft. Degarelix er den eneste GnRH-antagonisten med denne indikasjonen i Norge, og er en hormonbehandling som inngår i kategorien androgen deprivasjonsterapi (ADT).

Refusjonsberettiget bruk:

  • til behandling av avansert hormonavhengig prostatakreft,
  • til behandling av høyrisiko lokalisert og lokalavansert hormonavhengig prostatakreft i kombinasjon med stråleterapi,
  • som neoadjuvant behandling før stråleterapi ved høyrisiko lokalisert eller lokalavansert hormonavhengig prostatakreft.

Refusjonskoder:

  • ICPC: Y77 Ondartet svulst prostata
  • ICD: C61 Ondartet svulst i blærehalskjertel

Vilkår: 9 Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.

Refusjon av Prolia ved osteoporose hos menn

Refusjon av Prolia var tidligere begrenset til behandling av kvinner. Legemiddelverket har fjernet vilkår 203 som gjelder kjønn, og har erstattet det med en presisering i refusjonsberettiget bruk. Krav til opplysning om pasientens kjønn på resepten fjernes i den nye forskriften om rekvirering og utlevering av legemidler som trer i kraft 01.07.2023.

Refusjon for hudlegemidler

Refusjon av topikale kalsinverinhemmere Takrolimus (Protopic og Takrolimus Accord) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem ved utilstrekkelig respons på eller intoleranse mot konvensjonell terapi, som f.eks. topikale kortikosteroider.

Pimecrolimus (Elidel) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon til behandling av moderat atopisk eksem ved utilstrekkelig respons på eller intoleranse mot topikale kortikosteroider, eller ved eksem i ansikt eller på hals der slik behandling kan være uegnet.

Refusjonskoder: ICPC: S87 Atopisk dermatitt/eksem ICD: L20 Atopisk dermatitt

Takrolimus finnes i to styrker: 0,03 % indisert fra 2 års alder og 0,1 % indisert fra 16 års alder. Pimecrolimus krem er indisert for behandling av pasienter fra 3 måneders alder.

Refusjon av Ezetimid ved primær og sekundærprevensjon av aterosklerotisk sykdom

Legemiddelverket har fjernet refusjonsvilkår 211 og 212 som tidligere innskrenket bruken av ezetimib. Refusjonsberettiget bruk og refusjonskoder er ikke endret. Kolesterolreduserende behandling med ezetimib er aktuelt både for primær og sekundærprevensjon.

Refusjon av Propranolol Accord og Pranolol tabletter ved øsofagusvaricer

Forhåndsgodkjent refusjon til propranolol tabletter utvides til å omfatte profylakse av øvre gastrointestinal blødning hos pasienter med portal hypertensjon og øsofagusvaricer. Refusjonen gjelder både Pranolol og Propranolol Accord fordi disse er byttbare alternativer, til tross for at det er kun er Propranolol Accord som har godkjent indikasjon til den overnevnte bruken.

Refusjonskoder: ICPC: K99 Åreknuter i spiserøret ICD: I85.0 Øsofagusvaricer med blødning

Refusjon av Solaraze ved aktinisk keratose

Solaraze krem (diklofenak) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon til behandling av ikke-hypertrofiske og ikke-hyperkeratotiske aktiniske keratoser.

Refusjonskoder: ICPC: S80 Solutløst keratose/ solforbrenning ICD: L57.0 Aktinisk keratose

Vilkår: 54 Behandlingen skal være instituert av spesialist i hud og veneriske sykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Refusjon av pantoprazol og esomeprazol til parenteral bruk i palliativ behandling

For å lette tilgjengeligheten av injeksjonspreparater til pasienter i livets sluttfase som ikke kan ta perorale legemidler har Legemiddelverket vurdert at pakninger med fem og ti doser av pantoprazol og esomeprazol pulver til injeksjon kan innvilges forhåndsgodkjent refusjon.

Refusjonskoder: ICPC/ICD: -90 Palliativ behandling i livets sluttfase

Vilkår: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 261 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan ta legemidlet peroralt.

Refusjon av Clotaxip til bruk i palliativ behandling

Klonidin (Clotaxip) injeksjonsvæske har fått forhåndsgodkjent refusjon. Refusjon av apotekfremstilte legemidler med klonidin har vært ivaretatt ved at det vanligvis gis sammen med et virkestoff som har forhåndsgodkjent refusjon, og omfattes da av regelen om at hele blandingen gis refusjon. Apotek har imidlertid gitt tilbakemelding om at det er tekniske utfordringer ved slik ekspedering i de tilfellene tilberedningen skjer utenfor apotek, eksempelvis av hjemmesykepleien.

Refusjonsberettiget bruk: Til bruk i smertekasetter og andre apotekfremstilte legemidler ved palliativ behandling i livets sluttfase. Det ytes også refusjon til andre legemidler som tilsettes i samme blanding.

Refusjonskoder: ICPC/ICD: -90 Palliativ behandling i livets sluttfase

Vilkår: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 237 Behandlingen skal være instituert i sykehus.

Refusjon av Ryaltris nesespray ved allergisk rhinitt

Olopatadin/mometason (Ryaltris) har fått forhåndsgodkjent refusjon ved allergisk rhinitt. Nesesprayen er et kombinasjonsprodukt med et antihistamin og et glukokortikoid.

Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er vurdert som tilstrekkelig.

Refusjonskoder: ICPC: R97 Allergisk rhinitt ICD: J30 Vasomotorisk og allergisk rhinit

Les også: Bruk av Paxlovid til behandling av covid-19