Nyhetsartikkel

Nytt om refusjon

Legemiddelverket informerer om viktige endringer i forhåndsgodkjent refusjon for en rekke legemidler.

Refusjonsvilkår som har innskrenket bruken av ezetimib fjernes

Legemiddelverket fjerner refusjonsvilkår 211 og 212 for ezetimib. Refusjonsberettiget bruk og refusjonskoder er ikke endret.

Kolesterolreduserende behandling med ezetimib er aktuelt både for primær- og sekundærprevensjon.

Refusjon av Forxiga til behandling av kronisk nyresykdom

Forxiga (dapagliflozin) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon til behandling av pasienter med kronisk nyresykdom med albuminuri (eGFR 25-75 mL/min/1,73m² og albumin/kreatinin-ratio i urin over 20 mg/ mmol).

Refusjonskoder:

 • ICPC: U99 Nyresvikt kronisk
 • ICD: N18 Kronisk nyresykdom

Vilkår 260: Refusjon ytes kun i kombinasjon med optimalisert behandling med RAAS-hemmer, enten ved bruk av ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptorblokker (ARB).

Dapagliflozin er den eneste SGLT-2 hemmeren som har denne indikasjonen.

Refusjon av Tirosintsol ved hypotyreose hos barn

Tirosintsol (levotyroksinnatrium mikstur) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon til behandling av hypotyreose hos barn opptil seks år.

Refusjonskoder:

 • ICPC: A87 Hypotyreose etter behandling, T86 Hypotyreose/myksødem og T99 Hypofysesvikt INA
 • ICD: E03 Annen hypotyreose, E23 Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse og E89.0 Hypotyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Tirosintsol utleveres som endosebeholdere med mikstur i ulike styrker som kan gis direkte i munnen. Dette muliggjør optimalisering av behandlingen etter barnets kroppsvekt, er tidsbesparende og reduserer risiko for feildosering sammenlignet med oppløsning av levotyroksinnatrium tabletter i vann.

Refusjon av efedrin mikstur til behandling av cystisk fibrose

Efedrin NAF 2 mg/ml mikstur har fått forhåndsgodkjent refusjon til behandling av cystisk fibrose. Dette vil kunne være et alternativ til pasienter som har benyttet Efedrin NAF 1 mg/ml mikstur, siden denne ikke skal produseres lengre.

Refusjonskoder:

 • ICPC: T99 Cystisk fibrose
 • ICD: E84 Cystisk fibrose

Refusjon av flere østrogenpreparater ved primær ovarialsvikt

På bakgrunn av anbefalinger og klinisk praksis har det vært ønskelig å gi tilgang til flere kombinasjonspreparater, både plaster og tabletter, med lavere doser av østrogener, enn de som har hatt forhåndsgodkjent refusjon fram til i dag. Legemiddelverket har derfor gjort en ny vurdering av hvilke legemidler som skal ha forhåndsgodkjent refusjon ved manglende eller inaktive ovarier.

Tibolon (Livial, Tibolon Aristo og Tibolon Orifarm), Noretisteron + østradiol (Activelle, Cliovelle, Estalis, Eviana og Noresmea), sekvenspreparater (Novofem) Medroksyprogesteron + østradiol (Indivina) , Dydrogesteron + østradiol (Femostonconti), sekvenspreparater (Femoston)
Norestisteron + østradiol, sekvenspreparater (Seqiodot plaster)

Refusjonsberettiget bruk:
Substitusjonsbehandling frem til overgangsalder ved hypofysesvikt, manglende ovarier eller inaktive ovarier.

Plaster refunderes bare når behandling med tabletter ikke er egnet på grunn av uakseptable bivirkninger eller på grunn av økt risiko for brystkreft.

Refusjonskoder:

 • ICPC: T99 Hypofysevikt INA, T99 Primær ovarialsvikt, A87 Eggstokksvikt etter behandling, A90 Turners syndrom
 • ICD: E23 Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse, E28.3 Primær ovarialsvikt, E89.3 Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, E89.4 Eggstokksvikt etter behandling, Q96 Turners syndrom

Vilkår 125: Behandlingen skal være instituert i sykehus, i sykehuspoliklinikk eller av spesialist i indremedisin, nevrokirurgi, nevrologi, pediatri eller fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Refusjon av Ontozry ved epilepsi

Ontozry (senobamat) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon til adjuvant behandling av fokale epilepsianfall med eller uten sekundær generalisering hos voksne med epilepsi som ikke er tilstrekkelig kontrollert til tross for en historikk med behandling med minst 2 antiepileptika.

Ontozry er et alternativ for pasienter som ikke oppnår sykdomskontroll med dagens tilgjengelige alternativer innen tredje- og sistelinje behandling.

Refusjonskoder:

 • ICPC: N88 Epilepsi
 • ICD: G40 Epilepsi

Nye legemidler får refusjon ved palliativ behandling

Flytende parafin

Flytende parafin NAF har fått forhåndsgodkjent refusjon ved obstipasjon i livets sluttfase. Det har samme virkestoff og samme bruksområde som Parafinemulsjon NAF som har hatt forhåndsgodkjent refusjon siden 2020.

Flytende parafin NAF er et alternativ for pasienter som ikke liker smak eller konsistens på Parafinemulsjon NAF.

Refusjonskoder:

 • ICPC/ICD: -90 Palliativ behandling i livets sluttfase

Vilkår 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Morfin og oksykodon i sykehusapotekproduserte smertekassetter

Morfinhydroklorid (Morfin SA inf kassett) og oksykodonhydroklorid (Oksykodon SA inf kassett) har fått forhåndsgodkjent refusjon til palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskoder:

 • ICPC/ICD: -90 Palliativ behandling i livets sluttfase

Vilkår 117: Behandlingen skal være instituert i sykehus. Markedsførte alternativer skal ha vært forsøkt, men kan ikke benyttes. Det er ikke nødvendig å prøve andre markedsførte alternativer dersom legen finner at det er åpenbart at slike legemidler ikke dekker pasientens behov.

Vilkår 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.