Nyhetsartikkel

Revidert utgave sjekkliste for legemiddelgjennomgang

Helsedirektoratet og Legemiddelverket har i samarbeid med farmakologisk ekspertise og kliniske miljøer skrevet nye Nasjonale råd for LMS og LMG. Utkastet er nylig sendt ut på høring. I den forbindelse ble sjekklisten oppdatert.

I 2014 ble Sjekkliste for legemiddelgjennomgang (LMG) utviklet av Legemiddelverket i samarbeid med Helsedirektoratet, Pasientsikkerhetsprogrammet, erfarne farmakologer, kliniske farmasøyter og fastleger.1 Formålet var å gi helsepersonell med ansvar for pasientens legemiddelbehandling en kortfattet innføring i begreper og metode, samt et praktisk hjelpemiddel for å sikre systematisk gjennomføring av LMG i en travel klinisk hverdag.

Sjekklisten ble godt mottatt og papirutgaven har blitt distribuert i til sammen 18.000 eksemplarer. I samarbeid med Felleskatalogen har Helsebiblioteket publisert en elektronisk utgave, blant annet med søkbare ATC-koder i tabellene på side 2. Sjekklisten utgjør et viktig pedagogisk element i SKIL-kurset om LMG som igjen har vært utgangspunkt for forskning på metoden.2-3 Legemiddelsamstemming (LMS) og LMG ble i 2020 en forskriftsfestet del av pensum4 i legestudiet i Norge.

Helsedirektoratet og Legemiddelverket har i samarbeid med farmakologisk ekspertise og kliniske miljøer skrevet nye Nasjonale råd for LMS og LMG. Utkastet er nylig sendt ut på høring.5 I den forbindelse ble sjekklisten oppdatert.

Hva er nytt?

 • Overskriften omfatter både legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang
 • Pasientperspektivet er forsterket med vekt på dialog og samvalg
 • Nye begreper, blant annet Pasient legemiddelliste (PLL), Kjernejournal (KJ) og Reseptformidleren (RF)
 • To nye sjekkpunkter for legemiddelgjennomgang: alternativer/supplement til legemidler og vaksiner
 • Utvidede råd for avmedisinering (seponering i første utgave)
 • Tabellene på side 2 er utvidet med tre nye legemiddelgrupper

Vi minner om at LMS bør gjennomføres av lege eller virksomhet som overtar behandlingsansvaret for en pasient og hver gang det er tvil om hvilke legemidler pasienten faktisk bruker. Innføring av PLL vil gjøre arbeidet enklere, men behovet for regelmessig LMS vil ikke opphøre av den grunn. Tiltaket er særlig viktig for eldre og multisyke som bruker mange legemidler og for pasientgrupper med begrenset evne til egenomsorg eller tilgang til helsetjenester.
LMG er en forskriftsfestet oppgave for fastleger6 og sykehjem7. Fastlegene honoreres med egen taks (2ld) i Normaltariffen for å gjennomføre LMG inntil tre ganger årlig.

 

Insulin glargin og teriparatid på byttelisten
Insulin glargin-legemidlene Lantus og Abasaglar samt teriparatid-legemidlene Forsteo og Terrosa ble byttbare i apotek den 1. november. Legemiddelverket mener at de biotilsvarende legemidlene Abasaglar og Terrosa, som er godkjent med henholdsvis Lantus og Forsteo som referanse, er medisinsk likeverdige og egnet for bytte i apotek.

Legemidlene er også inkludert i trinnprisordningen. På sikt kan dette bidra til en betydelig prisreduksjon.

Disse legemidlene er nå byttbare:

Insulin glargin

 • Lantus injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn, 100 E/ml
 • Abasaglar injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn, 100 E/ml

Teriparatid

 • Forsteo, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn, 20 mikrog/80 mikroliter
 • Terrosa, injeksjonsvæske, oppløsning i ampulle, 20 mikrog/80 mikroliter
 • Terrosa Start, oppløsning i ampulle, 20 mikrog/80 mikroliter

Les også

Kilder

Referanser

 1. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/legemiddelgjennomgang legemiddelverket.no
 2. https://www.skilnet.no/ www.skilnet.no
 3. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2021, Vol. 39, No. 2, 174-183 doi.org
 4. Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanning §5e https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-21/ KAPITTEL_5#KAPITTEL_5 lovdata.no
 5. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/legemiddelsamstemming-og-legemiddelgjennomgang-horingsutkast www.helsedirektoratet.no
 6. Forskrift om fastlegeordning i kommunene, §25 lovdata.no
 7. Legemiddelhåndteringsforskriften §5a lovdata.no