Nyhetsartikkel

Riktigere bruk av menopausal hormonterapi

RELIS gjennomførte kampanjen Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT) fra september 2021 til juni 2022.

Hovedpoengene var:

  • MHT er den mest effektive behandlingen av vasomotoriske symptomer (VMS), men nytten av behandlingen må balanseres mot fremtidig risiko for bivirkninger.
  • Ved fravær av kontraindikasjoner, er nytten større enn risikoen for de fleste kvinner dersom behandling med MHT starter i tilslutning til menopause.
  • Bruk lavest mulig effektive dose og kortest mulig behandlingstid.

Bruken av MHT har variert

Bruken av menopausal hormonterapi (MHT) har variert i takt med fagmiljøenes vurdering av risikoen for hjerte- og karsykdom ved slik behandling.

Basert på observasjonsstudier, som indikerte en beskyttende effekt mot hjerte- og karsykdom, steg forbruket frem til slutten av 1990-tallet. Ved tusenårsskiftet kom store studier (HERS, WHI og MWS) som fant økt risiko for hjerte- og karsykdom, og dette medførte en kraftig nedgang i bruken av MHT. Senere analyser av de originale studiene og oppfølgingsdata har vist at risikoen avhenger av både kvinnens alder og antall år siden menopause.

Nytten av behandlingen må balanseres

Dagens kunnskap tilsier at oppstart med MHT før fylte 60 år, og innen 10 år etter menopause, gir liten eller ingen økt risiko for hjerte- og karsykdom. Preparatomtalene1 angir litt økt risiko for hjerneslag (tre ekstra tilfeller i løpet av fem år når 1000 kvinner bruker MHT).

Nytten av behandlingen må fortsatt veies mot risikoen for bivirkninger, særlig risiko for brystkreft og risiko for venøs tromboembolisme.

Den økte risikoen for brystkreft kan illustreres med figuren under. Figuren viser 50 kvinner fulgt over 20 år. Kvinnene til venstre har ikke brukt MHT. I denne gruppen vil tre av 50 kvinner utvikle brystkreft før de blir 70 år. Kvinnene til høyre har brukt MHT i fem år fra 50-års alderen, og blant disse vil fire kvinner utvikle brystkreft før de blir 70 år.

Menopausal hormonterapi og risiko for eggstokkreft

Sannsynligvis har MHT en tilnærmet nøytral effekt på øvrig kreftrisiko, selv om det også finnes indikasjoner på en beskyttende effekt mot for eksempel kolorektal kreft. Preparatomtalene angir litt økt risiko for kreft i eggstokkene1 (ett ekstra tilfelle i løpet av fem år når 2000 kvinner bruker MHT).

Kvinner i tidlig menopause

Kvinner som kommer i tidlig menopause (før 45 år) har sannsynligvis særlig nytte av MHT. Hos disse kvinnene forebygger MHT osteoporose, og kan også ha en positiv effekt på kardiovaskulær risiko. Kvinner i tidlig menopause bør derfor tilbys MHT frem til vanlig menopausealder.2-3

Lokalbehandling av urogenitale plager

Lokalbehandling med østrogen har god effekt på urogenitale symptomer, og bør anbefales til kvinner med lite vasomotoriske plager eller med kontraindikasjoner for MHT. Ved brystkreft bør behandling vurderes av gynekolog eller onkolog. Gestagentilskudd er ikke nødvendig ved lokalbehandling med østrogen.

Les mer om riktigere bruk av MHT.

Kilder

Referanser

  1. Pakningsvedlegget for Activelle: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-activelle-novo-nordisk-545726 www.felleskatalogen.no
  2. Langaas, Harald Christian (Menopausal hormonterapi (MHT) - Hva er status i 2021?), 14.09.2021: https://relis.no/content/5187/Menopausal-hormonterapi-MHT-Hva-er relis.no
  3. Brosjyre fra KUPP: https://legemidler.no/wp-content/uploads/2022/01/KUPP_brosjyre_MHT_2020-A4innstikk.pdf legemidler.no