Nyhetsartikkel

Ticragrelor på blå resept

Utvidet indikasjonsområde for tikagrelor etter hjerteinfarkt.

Tikagrelor (Brilique) 60 mg på blå resept for bruk 13-48 måneder etter hjerteinfarkt

Etter akutt koronarsyndrom behandles mange pasienter i ett år med tikagrelor 90 mg x 2 (eller en annen adenosinfosfat reseptorhemmer) i kombinasjon med lavdose ASA. Hensikten er å forebygge nye tromboemboliske hendelser. Denne behandlingen er allerede dekket av blåreseptordningen.

Hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt og har høy risiko for å utvikle nye atero-trombotiske hendelser, kan det være aktuelt å forlenge kombinasjonsbehandling med tikagrelor og ASA i ytterligere tre år etter den initiale ett-års-behandlingen. Studier har vist at behandling med tikagrelor 60 mg x 2 og ASA i denne perioden forebygger nye hendelser (kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag) mer effektivt enn ASA gitt alene.

Legemiddelverket har vurdert dokumentasjonen og konkludert med at tikagrelor 60 mg x 2 i kombinasjon med ASA er kostnadseffektiv behandling for denne pasientgruppen.