Nyhetsartikkel

Valsartan/sacubitril (Entresto) - Nytt legemiddel ved hjertesvikt

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Entresto er et nytt legemiddel ved hjertesvikt som er anbefalt godkjent i Europa.1 Legemidlet består av to deler: Valsartan som er en angiotensinreseptorantagonist (ARB) og sacubitril som hemmer neprilysin. Neprilysin er et enzym som bryter ned ulike signalsubstanser i kroppen, blant annet natriuretiske faktorer.

Valsartan/sacubitril virker ved å hemme nedbrytningen av atriale natriuretiske faktorer og ved å blokkere angiotensinreseptorer (AT1). Legemidlet er sammenlignet med ACE-hemmeren enalapril i en stor klinisk studie med 8 442 deltakere.2 Det primære endepunktet (død og innleggelse for hjertesvikt) forekom hos 21,8 % i gruppen som fikk valsartan/ sacubitril og 26,5 % i gruppen som fikk enalapril (risikoforhold 0,80; konfidensintervall 0,73 – 0,87).

De vanligste bivirkningene av valsartan/sacubitril er lavt blodtrykk, hyperkalemi, hoste, svimmelhet og nyresvikt.

Behandling av hjertesvikt omfatter i dag ulike legemidler (betablokker, ACE-hemmer eller ARB, diuretika, aldosteronantagonist) og elektrofysiologisk behandling som pacemaker, hjertesynkronisering og implanterbar defibrillator.

Det er foreløpig ikke avklart hvilken rolle valsartan/sacubitril vil få i behandlingen av hjertesvikt. Legemiddelverket vil vurdere om Entresto skal komme på blå resept.

Kilder

Referanser

  1. Entresto. Summary of positive opinion. European Medicines Agency, Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). 26.10.2015 www.ema.europa.eu
  2. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. New Engl J Med 2014; 371: 993-1004. doi:10.1056/NEJMoa1409077 DOI