Informasjon

Behandlingsresistente depresjoner

I noen tilfeller fungerer behandlingen av depresjon dårlig. Dilemmaet er hvordan man skal kunne forsterke effekten av antidepressiva. I denne systematiske studien har man forsøkt å finne ut av det.

Bakgrunn

Pasienter med behandlingsresistent depresjon responderer inadekvat på behandling. Årsakene til depresjon er ikke fullt ut forstått, selv om det er funn som tyder på at depresjon er en kompleks interaksjon mellom biologiske, genetiske, psykososiale og miljømessige faktorer. Aktuelle behandlingsstrategier inkluderer farmakologiske, ikke-farmakologiske, psykologiske og psykososiale intervensjoner. Farmakologiske behandlingsvalg består i å skifte til et annet antidepressivum, gi et antidepressivum fra en annen klasse som tillegg, eller bruk av et forsterkende medikament som antiepileptika, litium eller atypiske antipsykotiska. Det er imidlertid begrenset dokumentasjon på effekten av disse strategiene ved behandlingsresistent depresjon.

Formålet med den aktuelle studien var å beregne den kliniske effekten av å forsterke SSRI antidepressiv behandling med enten litium eller atypiske antipsykotika (AAP) blant pasienter med behandlingsresistent unipolar depresjon, definert som manglende effekt av to eller flere antidepressive medikamenter i den nåværende depresjonsepisoden1.

Materiale og metode

Systematiske gjennomganger av studier som evaluerte klinisk effekt, økonomiske analyser og livskvalitet ble utført. To granskere vurderte inklusjon av originalstudiene i forhold til kvalitetskrav som var definert på forhånd. Metaanalyser ble utført.

Resultater

Tolv randomiserte kontrollerte studier (RCT) ble inkludert i metaanalysene og den systematiske oversikten. 10 vurderte SSRI + AAP sammenlignet med SSRI + placebo/ingen behandling, 1 vurderte SSRI + AAP sammenlignet med SSRI + litium og 1 vurderte SSRI + litium sammenlignet med SSRI + placebo. Studiene som ble inkludert i primæranalysene, brukte fluoksetin som bakgrunns SSRI og olanzapin som AAP.

Resultatene av metaanalysene viste en ikke-signifikant trend i favør av litium-forsterket respons (OR 1.29, 95% KI 0.11 til 5.32), men forøvrig var det ingen signifikante forskjeller.

Litium-forsterket behandling med SSRI var rimeligere og ga bedre livskvalitet enn SSRI + AAP. Sensitivitetsanalyser viste imidlertid at funnene var svært påvirkelige av endringer i akuttbehandlingen eller seponering.

Forskerne fant også at blant pasienter med behandlingsresistent depresjon mangler det studier som har gjort direkte sammenligninger av effekten av SSRI + AAP versus SSRI + litium.

Konklusjon

Forsterkning av SSRIs med litium eller AAP kan være til nytte for noen pasienter med behandlingsresistent depresjon. Klinisk evaluering basert på begrenset vitenskapelig dokumentasjon indikerer at det er ingen signifikante forskjeller mellom de to forsterkningsstrategiene. Kost-effekt analyser tyder på at forsterkning med litium er rimeligere og mer effektivt enn forsterkning med AAP, men funnene er ikke robuste. Det behøves studier som sammenligner de to forsterknings-strategiene.

Kilder

Referanser

  1. Edwards S, Hamilton V, Nherera L, et al. Lithium or an atypical antipsychotic drug in the management of treatment-resistant depression: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2013 Nov;17(54):1-190.