Nyhetsartikkel

Bedre å være fet enn tynn med høyt blodtrykk?

I en stor blodtrykksstudie der man sammenlignet effekten av to ulike kombinasjonspiller, fikk forskerne økt innsikt i underliggende mekanismer for hvorfor hypertensjon oppstår.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

I tidligere studier av høyrisiko pasienter med høyt blodtrykk har man gjort den paradoksale observasjonen at normalvektige har flere hjertekarkomplikasjoner enn overvektige. I en delstudie av den store blodtrykksstudien ACCOMPLISH (the Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension) satte forskerne seg som mål å undersøke om typen blodtrykksbehandling påvirker pasienters risiko for hjertekarsykdom avhengig av deres kroppsstørrelse. Resultatene fra studien ble publisert i Lancet like før jul 20121.

Materiale

ACCOMPLISH er en studie med mer enn 10.000 mennesker med høyt blodtrykk. De aller fleste pasientene var i 60- eller 70-årene, og mange hadde tegn på skader i hjertekarsystemet - som EKG-forandringer, tidligere koronare hendelser: Høyrisikopasienter med hypertensjon - ganske typiske pasienter for disse aldersgruppene.

Metode

På basis av kroppsmasseindeks (KMI) ble alle deltakerne i ACCOMPLISH-studien inndelt i kategoriene fete (KMI ≥30, n=5709), overvektige (≥25 to <30, n=4157) eller normalvektige (<25, n=1616). Deltakerne var allerede randomisert til behandling med enten en kombinasjonspille med ACE-hemmer (benazepril) + diuretikum (hydroklorotiazid) eller en kombinasjonspille med den samme ACE-hemmeren + kalsiumblokker (amlodipin).

I studien sammenlignet forskerne forekomsten av hjerteinfarkt, hjertedød og hjerneslag i de to gruppene.

Resultater

Blant pasienter som fikk ACE-hemmer + diuretikum var det signifikante forskjeller i forekomsten av de primære endepunktene per 1000-pasientår:

  • Normalvektige 30,7
  • Overvektige 21,9
  • Fete 18,2

Blant pasienter som ble behandlet med ACE-hemmer + kalsiumblokker var det ingen signifikante forskjeller i forekomsten av de primære endepunktene (henholdsvis 18,2, 16,9 og 16,5).

Blant dem som var klassifisert som fete, var forekomsten av hjertekar hendelser den samme uavhengig av hvilken kombinasjonspille de ble behandlet med. Blant overvektige og blant normalvektige var forekomsten av hendelser signifikant lavere med ACE-hemmer + kalsiumblokker (hazard ratio henholdsvis 0,76 og 0,57).

Diskusjon

Studien bekrefter tidligere funn. Det går bedre med fete enn normalvektige pasienter med hypertensjon. Sammenholdt med terapiresultatene mener forskerne at forklaringen kan være at hypertensjon hos normalvektige og fete mennesker er to forskjellige tilstander, som skyldes ulike underliggende mekanismer. Kombinasjonsbehandling med tiazid gir dårligere hjertekarbeskyttelse blant normalvektige enn blant fete, mens kombinasjonsbehandling med kalsiumblokker er like effektiv uansett KMI.

Forskerne mener at fete mennesker har en type hypertensjon som er koblet til for mye salt og vann, såkalt volumhypertensjon - noe som gjør at et diuretikum virker særlig godt i denne gruppen. Mennesker som er normalvektige eller moderat overvektige, har hypertensjon på grunn av forandringer i arteriene som fører til trangere årer (vasokonstriksjon), noe som disponerer for hypertensjon og/eller koronarsykdom. For disse kan det se ut som kalsiumblokkere er et bedre medikamentvalg enn diuretikum.

Hele seminaret om hypertensjon finner du her.

Kilder

Referanser

  1. Weber MA, Jamerson K, Bakris GL, et al. Effects of body size and hypertension treatments on cardiovascular event rates: subanalysis of the ACCOMPLISH randomised controlled trial. Lancet, December 6, 2012. [Epub ahead of print]. S0140-6736(12)61343-1349. 10.1016/S0140-6736(12)61343-9.