Informasjon

Type 2-diabetes, en folkesykdom

Type 2-diabetes er en folkesykdom. Forskerne regner at ca. 1/2 million nordmenn har eller er i ferd med å få diabetes. Helsetjenesten har en stor utfordring med både å forebygge og følge opp sykdommen.

Velkommen til NHIs seminar om type 2-diabetes!

En folkesykdom

Type 2-diabetes har over de seneste tiårene fått et betydelig omfang i hele den vestlige verden, også i Norge. Tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser en prevalens på ca. 5% hos menn og 3,5-4% hos kvinner over 20 år1. Det anslås at 250.000 nordmenn har type 2-diabetes, og det samme antallet er enten uoppdaget eller de er i ferd med å utvikle tilstanden. Prevalensen er blitt tredoblet de siste 30 årene.

Økningen tilskrives at befolkningen blir eldre, mindre fysisk aktiv og mer overvektig.

Diagnostikk

I de tidlige faser av sykdommen er det få eller ingen typiske symptomer. Pasienter kan klage over økt tretthet, over å være uopplagte, initiativløse eller deprimerte. Når blodsukkeret stiger, vil det føre til de mer typiske symptomene som tørste, vekttap, kløe i underlivet.

Frem til nylig har blodsukkermålinger vært metoden til å avsløre diabetes. Enten i form av klart forhøyet ikke-fastende blodsukker (≥ 11,1 mmol/L), fastende blodsukker (≥ 7,0 mmol/L) eller 2-timers verdi ved glukosebelastning (≥ 11,1 mmol/L).

I 2012 gikk Helsedirektoratet ut med anbefaling om at det primære diagnostiske kriteriet fra nå av skal være HbA1c ≥ 6,5%2. Dersom pasienten ikke har symptomer, eller det ikke foreligger klinisk mistanke om diabetes, kreves to tester over de diagnostiske grensene før diagnosen stilles.

Terapi

Fortsatt er metformin førstevalget i den medikamentelle behandlingen av type 2-diabetes1,3. Metformin har vist seg særlig effektivt blant overvektige pasienter. Dersom behandlingsmålene ikke nås, anbefales tillegg av sulfonylurea eller insulin.

De senere årene har det tilkommet en rekke nye antidiabetika, slik at vi idag rår over et større antall antidiabetika med litt forskjellige effekter. Flere av de anbefales brukt i kombinasjon med metformin eller insulin.

Oppfølging

Som ved hypertensjon er det viktig å beregne totalrisiko og så langt det er mulig, prøve å påvirke andre risikofaktorer som røyking, vekt, fysisk inaktivitet, blodtrykk, lipider. Ønsket verdi for HbA1c er lik eller mindre enn 7% hvis pasienten er under 80 år, eller mindre enn 9% hos de over 80 år, i følge de nasjonale retningslinjene1.

Oppfølging av pasienter med type 2-diabetes er en viktig oppgave for fastlegene. Vi vet det er stor variasjon i kvaliteten på denne oppfølgingen, og det er et mål å forbedre overvåkningen slik at pasientens egenkontroll blir styrket, at pasienten kommer til regelmessige kontroller på legekontoret og at innholdet i kontrollene blir standardisert.

Overlege og professor Kåre Birkeland

Til dette seminaret har vi invitert professor Kåre Birkeland fra Oslo Universitetssykehus, Aker sykehus, til å foredra både om diagnostikk og oppfølging av type 2-diabetes, samt å gi oss en oversikt over de nye antidiabetika. Professor Birkeland har over mange år vært en ledende person innenfor diabetologien i Norge.

I tillegg til foredragene vil du på disse sidene finne nyhetsartikler om aktuell forskning på type 2-diabetes, animasjoner, quiz, pasientinformasjoner og lenker til kurs om type 2-diabetes.

Vi håper du får nytte av seminaret!

Hele seminaret finner du her.

Kilder

Referanser

  1. Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes. Sosial og helsedirektoratet, 2008. http://www.lhl.no/Global/PROSJEKT/Hjertel%C3%B8ftet/Dokumenter/Diabetes___Forebygg_317439a.pdf.
  2. HbA1c som diagnostikum for diabetes. Helsedirektoratet sept. 2012. legeforeningen.no
  3. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). The management of type 2 diabetes. (10. aug 2011). guidance.nice.org.uk