Informasjon

Type 2-diabetes - en oppdatering

Velkommen til digitalt seminar om type 2-diabetes. Formålet med seminaret er å gi en oppdatering på diagnostikk, oppfølging og terapi - med særlig vekt på nye antidiabetika.

Omfang

I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er det idag ca. 350 millioner mennesker med kjent type 2-diabetes i verden, og WHO forventer fortsatt vekst, ikke minst i utviklingslandene1-2. I Norge anslås det at ca. 250.000 har type 2-diabetes og et tilsvarende antall har nedsatt glukosetoleranse.

Prevalensen er blitt tredoblet de siste 30 årene. Vestlig levevis med energioverskudd betinget av for stort matinnntak i forhold til fysisk aktivitetsnivå utgjør den viktigste forklaringen på stigningen i forekomsten av type 2-diabetes. En større andel eldre i befolkningen, økt oppmerksomhet om type 2-diabetes, lengre overlevelse og lavere diagnostiske kriterier spiller også en rolle for den økte prevalensen.

Over halvdelen av pasientene når ikke de behandlingsmålene som er satt, noe som kan tas som en indikator på at det er bruk for nye antidiabetika.

Fremskritt

De siste årtiene har det skjedd store fremskritt i behandlingen, hvilket har resultert i bedre overlevelse og færre sendiabetiske komplikasjoner. Behandlingen av pasienter med type 2-diabetes uten komplikasjoner er "billig" sammenlignet med behandlingen som behøves når det oppstår komplikasjoner som hjertekarsykdom, nyresvikt, nedsatt syn og amputasjoner av underekstremiteter. Det er derfor mange penger å spare på en optimal behandling fra diagnosetidspunktet.

Diagnostikk og oppfølging

Screening, diagnostikk, behandling og oppfølging foregår for størstedelen i allmennpraksis. Selv om vi har gode nasjonale retningslinjer, skjer det i liten grad noen systematisk oppsøking og oppfølging av denne pasientgruppen. I fremtiden må det satses på forebygging av type 2-diabetes samt screening for diabetes og kardiovaskulære risikofaktorer i risikogrupper.

Screening og diagnostikk av diabetes anbefales idag å gjøres med målinger av HbA1c.

Nye antidiabetika

En rekke nye antidiabetika er kommet på markedet det siste tiåret, såkalt inkretinbasert behandling. Inkretin er hormoner som utskilles av tarmcellene ved måltid og som stimulerer insulinsekresjonen. Denne virkningen er redusert ved diabetes. Vi skiller mellom to hovedtyper inkretinhormoner:

  • GLP-1: glukagon-liknende peptid 1 som utskilles fra K-celler i ileum og kolon
  • GIP: glukose-avhengig insulinotropisk polypeptid som utskilles fra L-celler i duodenum

Inkretinhormonenes hovedvirkning er å forsterke den glukose-stimulerte insulinsekresjonen. Medikamentelt utnyttes dette av GLP-1 analoger og DPP4-hemmere (gliptiner).

Selv om vi har fått nye antidiabetika, er metformin fortsatt førstevalg og sulfonylurea inngår blant andrevalgpreparatene - og begge disse legemidlene er langt rimeligere enn de nye antidiabetika.

Seminaret

I dette seminaret vil professor i endokrinologi, Kåre Birkeland gi oss en oppdatering på diagnostikk og oppfølging av type 2-diabetes samt en gjennomgang av de nye antidiabetika.

Seminaret finner du her.

Lykke til!

Kilder

Referanser

  1. Madsbad S. Type 2-diabetes - et sammenhængende sundhedsvæsen efterlyses. Ugeskr Læger 2012; 174: 2131. Ugeskrift for Læger
  2. Vaag A. Type 2-diabetes - en heterogen sygdom med kim i fostertilstanden. Ugeskr Læger 2012; 174: 2138-42. Ugeskrift for Læger