Nyhetsartikkel

Aldri har det vært flere med diabetes

Som følge av fedmeepidemien øker antallet personer som får type 2-diabetes. I Norge har nå 5 prosent av befolkningen diabetes, i Storbritannia over 7 prosent. Og det er blant de unge økningen er størst.

Ifølge Folkehelseinstituttet1 har omkring 270 000 personer, det vil si fem prosent av befolkningen, diagnostisert diabetes i Norge. Av disse er det beregnet at 23 000 har type 1-diabetes. Om lag 400 barn og ungdom under 18 år får type 1-diabetes hvert år. 

Type 1-diabetes er en ren insulinmangelsykdom som skyldes en autoimmun destruksjon av betacellene i pankreas og har ingen sammenheng med livsstil. Ved type 2-diabetes er det imidlertid en klar sammenheng med ugunstig livsstil og overvekt.

Data fra Reseptregisteret viste at 221 000 personer (4,1 prosent av befolkningen) brukte blodsukkersenkende legemidler i 2020. I tillegg kommer tall fra allmennpraksis som viser at 32 prosent av pasienter med type 2-diabetes ble behandlet kun med kost og/eller mosjon og 68 prosent med blodsukkersenkende legemidler2. Tilsammen blir det avrundet til 270 000 personer med diagnostisert diabetes, enten type 1 eller type 2.

Data fra Reseptregisteret viser at antallet som bruker blodsukkersenkende legemidler i Norge har økt for hvert år fra cirka 110 000 personer i 2004 til rundt 221 000 personer i 2020. Det er en økning fra 2,5 prosent av befolkningen til 4,1 prosent.

Tall fra Storbritannia er enda mer alarmerende3. I en befolkning på cirka 68 millioner mennesker er det nå registrert over 5 millioner tilfeller med diabetes - 7,4 prosent av befolkningen. Rundt 90 prosent av tilfellene er type 2-diabetes, 8 prosent har type 1. Det ble registrert 150 000 flere personer med diabetes i 2021-22 enn i 2020-21.

I Storbritannia blir type 2-diabetes stadig vanligere blant personer under 40 år. Knappe 150 000 tilfeller ble registrert i 2021-22, noe som viser en økning på 23 prosent over de siste fem årene. Antall nye tilfeller med type 2-diabetes stiger nå raskere blant de under 40 år enn de over 40 år.

Av uforklarlige grunner øker også forekomsten (insidensen) av type 1-diabetes over hele verden. Det mistenkes at miljøfaktorer spiller en rolle, men hvilke kjenner vi ikke til enda4.

Organisasjonen Diabetes UK oppfordrer regjeringen til å gjøre diabetes sentralt i sin kommende strategi for alvorlige medisinske tilstander og å øke tiltakene for å bremse/stanse fedmeepidemien. 

Dersom antall nye, årlige tilfeller av diabetes skal kunne reduseres, må tiltak derfor rettes mot de viktigste påvirkbare risikofaktorene for type 2-diabetes som bedre kosthold, mer fysisk aktivitet og vektreduksjon. Utfordringen er hvordan klare å gjennomføre dette på befolkningsnivå1.

Kilder

Referanser

  1. Mørch Stene LC, m.fl. Diabetes i Norge. Folkehelseinstituttet. Oppdatert 31.05.2021. www.fhi.no
  2. Bakke Å, Cooper JG, Thue G, et al. Type 2 diabetes in general practice in Norway 2005-2014: moderate improvements in risk factor control but still major gaps in complication screening. BMJ Open Diabetes Res Care. 2017;5(1):e000459. Published 2017 Nov 8. doi:10.1136/bmjdrc-2017-000459 DOI
  3. Wise J. Diabetes cases in UK reach all time high, charity warns. BMJ 2023;381:p848. Published 13 April 2023. doi: 10.1136/bmj.p848 DOI
  4. Abela AG, Fava S. Why is the Incidence of Type 1 Diabetes Increasing?. Curr Diabetes Rev. 2021;17(8):e030521193110. doi:10.2174/1573399817666210503133747 DOI