Intervju

De færreste anmelder en voldelig partner

Temaside om Korona

Få anmeldelser fører til dom

-Tallene for hvor stor andel av dem som utsettes for vold i nære relasjoner som anmelder, er usikre, men vi kan anslå at et sted mellom 25 og 30 prosent anmeldes, enten av den utsatte selv, eller av politiet, sier Grøvdal.

- Så er det slik at et sted mellom 60 og 70 prosent av alle sakene blir henlagt på landsbasis hvert år. Hvor stor andel av de gjenstående sakene som ender med straffedom kan jeg ikke si sikkert, men det sier i alle fall noe om at ganske få av de som har anmeldt opplever at saken blir pådømt i retten. En dom er imidlertid altså ikke ensbetydende med at problemene som volden medførte, blir borte.

Forrige side Neste side