Intervju

-Det mangler dokumentasjon for å stille diagnosen shaken baby syndrom

- Man kan ikke generalisere og si at alle som har symptombildet som er beskrevet ved shaken baby syndrom, er filleristet, sier professor emeritus Knut Gustav Wester. Meningen i fagmiljøene er delte - noen holder fast ved kriteriene, andre ikke.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I 2016 publiserte svenske SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering) en utredning1 om triaden av symptomer som kjennetegner shaken baby syndrom (filleristing). Triaden det her er snakk om, er symptomene blødning i netthinnen, blødning under hjernens dura mater (subduralblødning), og hevelse i hjernen.

Forskerne søkte gjennom 3773 sammendrag, hvor man ved 1065 av artiklene gjennomgikk hele artikkelen. 1035 av disse ble ekskludert fra studien fordi de ikke oppfylte kriteriene forskerne hadde satt. Av de 30 som gjensto, ble to ansett å ha moderat kvalitet, og ingen hadde høy kvalitet. Hovedkonklusjonene forfatterne kom fram til, var at det er begrenset vitenskapelig bevis for at triaden og komponenter av triaden kan være forbundet med traumatisk risting (at noen ristet barnet), og at det er utilstrekkelig bevis til å undersøke den diagnostiske nøyaktigheten av triaden til å identifisere traumatisk risting.

Andre publikasjoner er uenige i denne konklusjonen. Blant annet kan man lese følgende i en artikkel i tidsskriftet Pediatric Radiology (2018)2: Det er utvetydig at shaken baby syndrom er ekte, og det er lite kontrovers om det i det medisinske samfunnet. Det finnes ingen "ny vitenskap" som motbeviser shaken baby syndrom eller hodeskader påført barn ved vold, skriver forfatteren.

Les også vårt intervju med Mia Cathrine Myhre, som er seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: - Ingen stor uenighet om shaken baby syndrom

- Tvil, og vel så det

Det er ikke Knut Gustav Wester enig i. Han er pensjonert professor i nevrokirurgi, og har i løpet av de siste årene vært medisinsk sakkyndig i flere rettssaker knyttet til shaken baby syndrom.

- Shaken baby syndrom har ikke tidligere vært kontroversiell. Jeg trodde selv at det var en forferdelig diagnose som skyldtes foreldre som ikke behersket sine følelser, og filleristet barnet sitt. I en alder av 74 år kom jeg inn i dette fordi jeg forsket på utvendig vannhode. Da oppdaget jeg at barn som var filleristet hadde typiske tegn på utvendig vannhode. Jeg satte meg inn i dette og fant at det ikke finnes gode vitenskapelige bevis for at de omtalte symptomene er ensbetydende med at barnet var filleristet. I 1987 ble det gjort forsøk med modeller av babyer, og der fant forskeren at det ikke var mulig å utøve nok energi gjennom risting til å påføre babyer slike skader - med mindre man også slo hodet mot noe, sier Wester.

- En svensk utredning (SBU-utredningen som er tidligere omtalt) har sett på beviskvaliteten ved shaken baby syndrom. De finner ikke at dette er bevis som kan brukes i straffesaker. De sier det er tvil og vel så det. Det samme finner jeg - det er ingen vitenskapelig sammenheng mellom symptomene på det såkalte shaken baby syndrom og filleristing. Internasjonalt er det stilt spørsmål ved dette, og i Sverige brukes ikke dette i det hele tatt, bortsett fra av barneleger. Det er i dag to veldig sterkt adskilte grupper: De som tror på den gamle sannheten som ikke kan bevises, og de som har omstilt seg, sier Wester.

Ingen vitneobservasjoner

I en kronikk av Wester3, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (Nr. 15 2018), kan man blant annet lese følgende: "Så godt som ingen filleristingsartikler jeg har lest baserer seg på vitneobservasjoner eller troverdig tilståelse i nær tidsrelasjon til den påståtte kriminelle handlingen."

- Hvor vanlig er det at det er vitner til familievold, og andre overgrep – som voldtekt?

- Jeg har ingen spesiell kompetanse i generell familievold - min kompetanse ligger i ganske god kunnskap om og erfaring med utvendig vannhode (ekstern hydrocefalus), men jeg synes det er påfallende at det er skrevet tusenvis av artikler om shaken baby syndrom og at ristingen aldri er observert. Hvis faren, for det er oftest faren, er så sint at han har lyst til å riste ungen, vil han da ta med seg barnet inn på et rom og filleriste det slik at ingen skal se det? Jeg synes ikke det henger på greip. Om debutsymptomet er at barnet får et stort epileptisk anfall og slutter å puste? Hva gjør da bekymrede foreldre? De rister barnet. Jeg har sett slike saker. Det er det mange som forteller, og det blir da misforstått og skrevet som en tilståelse. Da er det også en mulig feilkilde, sier Wester.

Les også vårt intervju med advokat Brit Kjelleberg: - Jeg har enda ikke sittet i en sak der jeg har oppfattet at noen har ønsket å skade et spedbarn

Utvendig vannhode

- Kan du fortelle mer om tilstanden du beskriver som har de samme symptomene som shaken baby syndrom?

- Vi gjorde epidemiologiske undersøkelser som vi publiserte i 20174. I Norge blir det født omtrent 25 barn i året med utvendig vannhode. Det er en tilstand leger svært sjelden ser. Disse barna er født med normal hodeomkrets, men de første månedene vokser hodeomkretsen mye raskere enn den skal. Dette oppdages så å si alltid på kontroll hos helsesøster. Deretter gjøres ytterligere undersøkelser. Noen få ganger blir barnet svært dårlig på grunn av høyt intrakranialt trykk. De fleste som rammes, 86 prosent, er gutter. Da er det interessant å se at de barna som angivelig har blitt filleristet, også har en stor gutteovervekt, og de er stort sett under seks måneder. De to gruppene ligner veldig på hverandre. Ved vanlig vannhode samles hjernevæsken i hulrom i hjernen. Ved utvendig vannhode samles det opp mellom skallens innside og hjerneoverflaten. Blodårer som går opp fra hjernen til skallens innside (dura), blir satt på strekk - og da begynner de å silblø. Ingen av barna jeg har sett på i tilknytning til filleristingssaker har hatt stor mengde ferskt blod her, slik man kunne anta det var ved et akutt overgrep. De har blodtilblandet væske - som er et kjent funn ved utvendig vannhode, sier Wester.

Undersøker straffesaker

- Blir Shaken Baby Syndrom som diagnose stilt kun ut i fra den beskrevne triaden, eller gjør politi, leger og barnevern også andre undersøkelser?

- Du behøver ikke engang ha hele triaden. Det holder med blødning i netthinnen og blodtilblandet væske mellom skallens innside og hjerneoverflaten. Men om det også er brudd i hodeskallen, da snakker du om andre tilfeller, sier Wester.

- Tror du at personer i Norge har blitt uskyldig dømt for å ha påført spedbarn slik skade?

- Jeg er redd for det, men jeg vet ikke. Jeg er med i en gruppe som undersøker dette. Vi skal gå gjennom straffesaker fra 2005 og fram til i dag, for å se om feildiagnoser kan ligge til grunn for dommene, sier Wester.

- Naturlig å komme med bevis

- Den svenske utredningen kritiserer annen/tidligere forskning på området. Andre publikasjoner har kritisert den svenske utredningen, og stiller spørsmål ved kvaliteten på den. Blant annet kan man lese følgende fra tidsskriftet Forensic Science, Medicine and Pathology5: SBU-gjennomgangen reduserte diskusjonen om påført hodeskade hos små barn til en diskusjon om triaden og traumatisk risting, og ignorerer de fakta at å diagnostisere påført hodeskade angår en fullstendig klinisk og rettsmedisinsk vurdering av alle individuelle og kombinerte funn, hvor for eksempel tilstedeværelsen av blåmerker og bruddskader ble ekskludert av SBU-panelet. Hva tenker du om dette?

- SBU-rapporten stilte et klart spørsmål: kan voldsom risting alene gi funnene som er beskrevet i triaden, og kan disse funnene brukes som bevis på at filleristing har funnet sted? Er det bruddskader eller slagmerker på hodet, kan det utmerket godt hende at det har skjedd en fysisk mishandling. Men i alle saker jeg har vært involvert i - med ett unntak - har det ikke foreligget slike ytre tegn til skade mot hodet, det har bare vært de to funnene (blødning fra netthinnen og blodtilblandet væske mellom skallens innside og hjernen). Til tross for dette sier sakkyndige at det er filleristing, sier Wester.

Bekymringsmelding

- Forskning viser at de yngste barna oftest blir utsatt for overgrep. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS) har tidligere uttalt at det er «forbløffende mange fagfolk som opplever det som ubehagelig og vanskelig å sende bekymringsmelding». Kan konsekvensen av kontroversene rundt tilstanden føre til at spedbarn som blir mishandlet, ikke blir fanget opp og ikke får hjelp i tide?

Spedbarn som blir meldt som mishandlet, blir nesten utelukkende meldt av barneavdelinger. Dersom barnet er dårlig, og de ser funn av blodtilblandet væske mellom hjernen og skallen, så trykker noen på rutineknappen. Da kommer øyelege inn og ser etter blødninger på netthinnen, og barnevernet blir tilkalt hvis de ser slike blødninger. Disse rutinene fører til at foreldre som kommer inn med et kritisk sykt barn, møter politi og barnevern når de kommer ut fra legens kontor. Politiet tar foreldrene, og barnevernet tar barnet, sier Wester.

 

Kilder

Referanser

  1. STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING (SBU): Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld www.sbu.se
  2. Strouse PJ. Shaken baby syndrome is real. Pediatric Radiology 2018; 48(8): 1043-1047. link.springer.com
  3. Wester K. Har et «filleristet spedbarn» alltid vært filleristet?. Tidsskriftet 2018. tidsskriftet.no
  4. : Wiig US, Zahl SM, Egge A, Helseth E, Wester K. . Epidemiology of Benign External Hydrocephalus in Norway A Population-Based Study. . Pediatr Neurol 2017; 73: 36-41. www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Bilo RAC. The Swedish Agency for health technology-report about traumatic shaking: much ado about nothing?. Forensic Sci Med Pathol 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Choudhary AK, Servaes S, Slovis TL, Palusci VJ, Hedlund GL, Narang SK, Moreno JA, Dias MS, Christian CW, Nelson MD, Silvera M, Palasis S. Raissaki M, Rossi A, Offiah AC. Consensus statement on abusive head trauma in infants and young children. Pediatric Radiology 2018; 48 (8): 1048-1065. link.springer.com