Nyhetsartikkel

Får de eldste kreftpasientene riktig behandling?

Undersøkelser tyder på at eldre kreftpasienter ofte ikke får optimal behandling sammenlignet med de som er yngre når de får sin diagnose.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Nå tar forskere i bruk bedre kartleggingsverktøy for å vurdere hvilken behandling som er best egnet for de eldre.

Over 60 % av kreftpasienter er eldre enn 65 år. Antallet pasienter antas å stige i takt med at befolkningen blir eldre, men fremdeles vet vi lite om hvordan vi best skal behandle denne aldersgruppen. Kreftforeningen fokuserte i 2009 på temaet eldre med kreft og har nå delt ut penger for å støtte prosjekter som har som mål å bedre behandlingstilbudet for de eldre. Ett av prosjektene som får støtte, tester om det er mulig å velge kreftbehandling ut fra en totalvurdering av pasientens helsetilstand heller enn å basere dette valget på pasientens alder.

Originaler

Helsetjenesten er på mange områder organisert som om alle eldre var like. Virkeligheten er langt fra så enkel.

- Det sies at vi fødes som originaler og dør som kopier. Biologisk fungerer vi motsatt. Vi fødes som kopier, men dør som originaler, sier Torgeir Bruun Wyller. Han er professor i geriatri, læren om sykdommer hos eldre, ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Et langt liv setter sine spor og biologisk blir vi mer og mer forskjellige jo eldre vi blir. Dette gjør eldre kreftpasienter til en sammensatt gruppe som tradisjonelt har blitt sett på som vanskelig å behandle.

- Når vi skal sette i gang behandling av en eldre kreftpasient må vi vurdere om pasienten vil tåle terapien som velges. Vil behandlingen gjøre mer skade enn nytte? Dette er ofte en vanskelig avgjørelse å ta fordi de eldre har svært ulike fysiske forutsetninger. Ulike fysiske forutsetninger gjør det vanskelig å lage generelle retningslinjer for behandling, sier Siri Rostoft Kristjansson. Hun er lege og doktorgradsstipendiat ved Ullevål sykehus der hun samarbeider med Wyller.

På grunn av mangel på retningslinjer, har pasientene ofte blitt behandlet ut fra antagelser om hvor tøff behandling de kan utsettes for. Antagelser som gjerne baseres på alder.

Bred vurdering av helsetilstand

Alder er et lite egnet kriterium for valg av behandling til eldre kreftpasienter. Det er Wyller og Kristjansson begge enige om. De mener det er mer fornuftig å vurdere den generelle helsetilstanden til pasienten.

For å vurdere helsetilstanden, har forskerne testet et nytt kartleggingsverktøy som skal gi en bred vurdering av funksjonsnivå og fysisk tilstand hos eldre kreftpasienter. Dette kartleggingsverktøyet består av flere ulike målemetoder som til sammen utgjør en bred geriatrisk vurdering.

- En bred geriatrisk vurdering kartlegger systematisk områder der eldre pasienter ofte har problemer, slik som at de kan ha flere sykdommer samtidig og at de ofte bruker mange medisiner samtidig. I tillegg kartlegges funksjonsnivå, ernæringsstatus, mental funksjon og depresjon, forteller Wyller.

Skrøpelig eller ikke

En slik kartlegging gir en totalvurdering på hvor skrøpelig en pasient er, som igjen sier noe om hvor mye pasienten tåler. Wyller og Kristjansson har allerede brukt bred geriatrisk vurdering for å sjekke helsetilstanden til pasienter som skulle opereres for tykk- og endetarmskreft.

- Vi fant ut at de som etter en bred geriatrisk vurdering ble vurdert som skrøpelige, mye oftere opplevde komplikasjoner etter operasjonen enn de som ble definert som ikke-skrøpelige. Dette hadde ingen sammenheng med alder, kun helsetilstand, sier Kristjansson.

- Tradisjonelt har alder ofte vært en avgjørende faktor for valg av kreftbehandling, men våre resultater tyder på at en totalvurdering av helsetilstanden gir et mye riktigere grunnlag for å ta denne beslutningen, fortsetter hun.

Med støtte fra Kreftforeningen fortsetter nå Wyller og Kristjansson sitt arbeid med å etablere bred geriatrisk vurdering som et standard kartleggingsverktøy for pasienter som skal behandles for tykk- og endetarmskreft.

- Vi ser for oss at vi ved å benytte bred geriatrisk vurdering i forkant, i mye større grad kan tilpasse behandlingen til pasientens fysiske tilstand. Dermed kan vi unngå den over- eller underbehandlingen av de eldre som dessverre forekommer i dag, avslutter de.

Vil du vite mer?

Les mer om Krafttak mot kreft og årets tema på www.krafttakmotkreft.no

krafttak mot kreft - video