Informasjon

Fars alder øker risikoen for bipolar lidelse

Dersom far er 55 år eller eldre når han får barn, øker risikoen for at barnet skal utvikle bipolar lidelse med nærmere 40 prosent. Også blant de aller yngste fedrene - tenåringsfedrene - øker risikoen for at avkommet skal utvikle bipolar lidelse.

Gjennom studien som ble publisert i Archives of General Psychiatry i september 20081, ønsker forfatterne å avklare om fremskreden alder hos far er forbundet med økt risiko for bipolar lidelse (tidligere kalt manisk-depressiv lidelse), og finne ut om det var noen forskjell i risiko hos pasienter som utvikler bipolar lidelse i ung alder.

Deltagerne var 13428 pasienter med bipolar lidelse, samt fem friske kontrollpersoner med samme kjønn og fødselsår per pasient. Karakteristika hos pasientene ble så sammenlignet med tilsvarende karakteristika i kontrollgruppen.

Halvannen gang høyere risiko for tidlig bipolar lidelse

De svenske forskerne som sto bak studien, fant en sammenheng mellom fars alder og risiko for bipolar lidelse. Risikoen økte med økende alder hos far. Etter å ha justert for andre faktorer - som antall barn, mors alder, sosioøkonomisk status og psykotiske sykdommer i familien, fant forskerne at barn av menn som var 55 år eller eldre, hadde 37 prosent høyere sannsynlighet for å få diagnosen bipolar lidelse (odds ratio 1,37), enn barn av menn som ble fedre i 20-24 års alderen. Hos barn som fikk bipolar lidelse før de fylte 20 år, var effekten av fars alder enda sterkere - der var risikoen 2,6 ganger høyere.

Mors alder hadde ingen statistisk betydning i denne sammenhengen.

Øker også risikoen for schizofreni og autisme

Bipolar lidelse er en alvorlig stemningslidelse og utgjør et betydelig helseproblem. Blant de som rammes av sykdommen er det økt risiko for selvmord, andre sykdommer og rusmisbruk.

Det er fra før av få risikofaktorer man kjenner til. En kjent risikofaktor er imidlertid dersom det finnes andre familiemedlemmer med psykotisk sykdom.

Fremskreden alder hos far er tidligere kjent for å være en risikofaktor for komplekse forstyrrelser i nervesystemet - som schizofreni og autismesykdommer. Det disse sykdommene har til felles med bipolar lidelse, er at de er psykiske sykdommer med en sterk arvelig komponent. En del av prosessen med å produsere spermier involverer å kopiere DNA (arvematerialet), noe forskerne tidligere har vist lettere går feil når menn blir eldre, skriver forfatterne.

Økt risiko også blant de med yngst fedre

Forskerne fant også en sammenheng mellom risiko for tidlig utvikling av bipolar lidelse hos barn av tenåringsfedre. En lignende sammenheng har også blitt funnet ved schizofreni. Dette kan tyde på at barn av veldig unge fedre kan ha økt risiko for arvelige forstyrrelser som følge av umodne spermier hos fedrene. Andre faktorer kan også ha betydning for denne sammenhengen. For eksempel er så unge fedre oftere mer utsatt for stressende omgivelser, de kommer oftere fra vanskeligstilte familier og mangler oftere utdannelse enn de som ikke får barn så tidlig. I tillegg er det flere blant de yngste som røyker og misbruker alkohol og andre narkotiske stoffer. Tidligere studier har funnet sammenheng mellom fars røyking eller alkoholmisbruk, og uheldige følger for avkommet.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Frans EM, Sandin S, Reichenberg A, Lichtenstein P, Långström N, Hultman CM. Advancing Paternal Age and Bipolar Disorder . Arch Gen Psychiatry. 2008; 65(9): 1034-40.