Nyhetsartikkel

Feil medisinering i hjemmetjenesten - hvor vanlig er det?

I løpet av ett år gjør nesten halvparten av alle sykepleiere i hjemmetjenesten feil i forbindelse med medisineringen.

Det viser en tysk tverrsnittsstudie publisert i tidsskriftet Pharmacology Research & Perspectives1.

Studien inkluderte 485 fullt utdannede sykepleiere fordelt på 107 ulike hjemmetjenester i Tyskland. 

Feil dosering og mengde

Målet med studien var ifølge forfatterne å finne ut hvor ofte feilmedisinering oppstår. Men de ønsket også vite om årsaken til feilene: var det i sammenheng med opplæring, kvalitetssikringstiltak (bruk av dobbelkontroll) eller andre strukturelle forhold ved hjemmetjenesten?

Av sykepleierne som var inkludert i studien, rapporterte 42 prosent om at de hadde gjort en feil i forbindelse med medisinering i løpet av en 12-måneders periode, mens 15 prosent ikke svarte på dette spørsmålet.

Feil i medisineringen av pasienter handlet i denne forbindelsen om feil dosering, utelatelse av medisiner eller å gi ulisensierte legemidler.

Opplæring nødvendig

Forfatterne skriver innledningsvis at i tillegg til håndhygiene er legemiddelsikkerhet et av de viktigste problemområdene for pasientsikkerhet.

WHO anslår at halvparten av alle legemidler ikke er foreskrevet, lagret, håndtert eller brukt riktig. Tidligere studier har vist at opptil 30 prosent av pasientene er utsatt for en potensiell medisineringsfeil. Halvparten av disse feilene oppstår under håndteringen av medisinene.

Resultatene fra denne studien viser at sykepleiere som hadde opplæring i legemiddelhåndtering i løpet av de siste 2 årene, hadde mindre sannsynlighet for å gjøre feil. Resultatene viste også at det å foreta dobbeltkontroll var svært viktig for å unngå feil.

Opplæring i legemiddelhåndtering bør derfor ses på som en fast, vanlig del av kvalitetskonseptet til hjemmesykepleien, skriver forfatterne i sin konklusjon.

Referanser

  1. Strube-Lahmann S, Müller-Werdan U, et.al. Patient safety in home care: A multicenter cross-sectional study about medication errors and medication management of nurses. Pharmacology Research &Perspectives 2022. bpspubs.onlinelibrary.wiley.com