Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet gir bedre utsikter for brystkreftpasienter

Trening kan være viktig for å unngå "kjemohjerne" etter behandling av brystkreft.

Temaside om Korona

"Kjemohjerne" brukes om visse kognitive utfordringer som følge av kreft og kreftbehandling.

Dette er et diffust syndrom som kreftpasienter kan oppleve under og etter behandling med cellegift.

Ifølge Kreftforeningen er symptomene blant annet nedsatt hukommelse, nedsatt oppmerksomhet, læringsvansker, hukommelsestap og problemer med å finne ord og uttrykke seg tydelig. Symptomene kan vare en stund etter avsluttet behandling.

Trening beskytter

Nå har en ny studie fra Washington University School of Medicine i St. Louis funnet ut at det er en sterk sammenheng mellom å være fysisk aktiv og det å opprettholde kognitiv funksjon blant brystkreftpasienter behandlet med cellegift.
Studien er publisert i Journal of Clinical Oncology1.

Elizabeth A. Salerno er en av forfatterne bak studien, og hun sier i en nyhetsmelding2 om studien at kognitiv tilbakegang relatert til kreftbehandling er en økende bekymring.

Hun sier at de med denne forskningen ønsket å forstå sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kognisjon før, under og etter cellegiftbehandling.
Videre sier Salerno at funnene deres tyder på at det å drive fysisk aktivitet kan virke beskyttende for å unngå plager i forbindelse med "kjemohjerne" hos brystkreftpasienter.

Kognitiv restitusjon

I denne observasjonsstudien analyserte forskerne data fra et nasjonalt utvalg av 580 brystkreftpasienter. 363 kreftfrie deltakere fungerte som kontroller.
Forskerne målte fysisk aktivitet ved å bruke svar fra et spørreskjema pasientene svarte på ved tre anledninger: før, umiddelbart etter og seks måneder etter cellegiftbehandling.

Samtidig som deltagerne avga svar, gjorde også forskerne forskjellige målinger av kognitiv funksjon.

I begynnelsen av studien oppfylte omtrent 33 prosent av kreftpasientene retningslinjer for fysisk aktivitet - som er minst 150 minutter med moderat til hard fysisk aktivitet per uke. Under behandlingen var det færre som oppfylte retningslinjene: ned til 21 prosent, og deretter tilbake til 37 prosent seks måneder etter at behandlingen var avsluttet. Andelen kreftfrie deltakere som oppfylte anbefalt mengde til minimum 150 minutter med moderat til hard fysisk aktivitet, svingte rundt 40 prosent på alle tre tidspunktene.

Da forskerne målte deltagernes kognisjon, så de en stor forskjell mellom pasienter som oppfylte retningslinjene og de som ikke ikke var fysisk aktive. Blant de kreftfrie deltakerne fant de ingen forskjell.

Forskerne konkluderer med at pasienter som oppfylte retningslinjene for fysisk aktivitet under cellegiftbehandling hadde bedre kognitiv restitusjon og opplevde i det hele tatt liten kognitiv endring i forbindelse med behandlingen.

Kan ikke bevise sammenhengen

Forskerne understreker at dette en observasjonsstudie som ikke kan bevise at fysisk aktivitet beskytter mot cellegiftrelatert kognitiv tilbakegang. De sier at det er mulig fysisk aktive mennesker har andre egenskaper, uavhengig av trening, som kan virke beskyttende.

Samtidig sier de i nyhetsmeldingen at videre kliniske studier nå kan undersøke om fysisk aktivitet før og under kjemoterapi faktisk kan avverge behandlingsrelatert kognitiv tilbakegang.

Kilder

Referanser

  1. Salerno E, Culakova E, et.al.. Physical Activity Patterns and Relationships With Cognitive Function in Patients With Breast Cancer Before, During, and After Chemotherapy in a Prospective, Nationwide Study. Journal of Clinical Oncology 2021. doi:10.1200/JCO.20.03514 DOI
  2. https://www.eurekalert.org/news-releases/925565