Nyhetsartikkel

Klimaendringer - et folkehelseproblem

I 2012 døde 7 millioner mennesker i verden på grunn av luftforurensning. Likevel er det fortsatt alt for liten oppmerksomhet knyttet til folkehelseproblemene forurensning, klimaendringer og global oppvarming.

- Klima og vær-variabler påvirker luften vi puster inn, maten vi spiser, vannet vi drikker og sjansen for å bli infisert med livstruende infeksjonssykdommer, skriver Margaret Chan, som er generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon i en kommentarartikkel som ble publisert i Huffington Post i september 20141.

Syv millioner mennesker døde av luftforurensning i 2012. Det gjør dette til verdens største, enkeltstående helserisiko knyttet opp mot miljø. Til tross for dette er ikke nok oppmerksomhet rettet mot hva slags dyptgripende konsekvenser klimaendringer har for helsen, skriver Chan.

Les også: Helse- og naturforskere bør samarbeide mer

Særlig trussel ved luftveissykdommer

Endringer i klimaet utgjør en virkelighet som, ifølge de siste prognosene, kommer til å forverres i de kommende årene. Disse endringene utgjør en særlig trussel ved luftveissykdommer, ved at det direkte fremmer eller forverrer slik sykdom, eller øker eksponeringen for risikofaktorer for luftveissykdommer. Dette skriver forfatterne av en artikkel som ble publisert i tidsskriftet European Respiratory Review i juni 20142

Økte konsentrasjoner av klimagasser, spesielt karbondioksid, har allerede ført til betydelig oppvarming av planeten. Dette forårsaker mer alvorlige og langvarige hetebølger, temperaturvariasjoner, økt lengde og alvorlighetsgrad av pollensesongen, luftforurensning, skogbranner, tørke, og tunge nedbørsperioder som alle setter respiratorisk helse i fare.

De luftveissykdommene man er mest bekymret for i denne sammenhengen, er astma, bihulebetennelser, KOLS og luftveisinfeksjoner. Andre grupper som er særlig utsatt, er personer med eksisterende hjerte - og karsykdommer eller med svekket helse av andre grunner.

Bedre helse vil oppveie noe av kostnadene

Å redusere luftforurensningen kan bidra til å redusere effekten klimaendringer har på helsen. Mange av målene for å redusere klimagassutslipp kan ha positiv innvirkning. Disse samtidige fordelene vil oppveie minst noen av kostnadene ved klimatiltak, og bør tas hensyn til i internasjonale forhandlinger, skriver de. I konklusjonen poengterer de at strategier for å redusere klimaendringer og kjemisk og biologisk luftforurensning er politisk, men innbyggere - særlig helsepersonell og interesseforeninger, må heve sine stemmer i beslutningsprosessen, for å støtte en politikk om ren luft - både på nasjonalt og internasjonalt nivå, skriver forfatterne i konklusjonen sin.

Ifølge USA Today, økte pollensesongen i USA med 16 dager fra 1995 til 2013. Dersom utslippene av karbondioksid fortsetter å øke, forventes det at allergitilstander vil forverres.

Global oppvarming vil føre til flere naturkatastrofer, og i etterkant av disse blomstrer en rekke epidemier - som diarè, kolera, denguefeber, malaria og flere andre fryktede sykdommer.

Legeforeningen ønsker mer satsning på klima

Klima og miljøforandringer påvirker også forekomsten av sykdom som smitter mellom dyr og mennesker. I 2013 viste Solveig Jore i sitt doktorgradsarbeide ved Norges veterinærhøgskole3 at flått har utvidet sin geografiske tilstedeværelse i Norge, og at klima- og miljøendringer, tilgang på vertsdyr og demografi påvirker flåttens utbredelse. Hun fant også at lokale klimaforhold kan være avgjørende for om flåtten kan spre farlige virus.

I Norge har Legeforeningen uttalt at de vil arbeide for at det satses mer på klimarelaterte helsekonsekvenser. Det innebærer også at de vil arbeide for å innføre undervisning om temaet i medisinske fag og for at kunnskapen om klimarelaterte helsekonsekvenser tas i bruk. I kronikken "Klimaendringer - vår tids største helsetrussel4", som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2011, skriver forfatterne at helseaspektet bør tillegges større vekt når nasjonal og internasjonal politikk for å bekjempe klimaendringer skal begrunnes, utformes og gjennomføres.

Temaet klima og helse er brennhett - hver eneste dag. For, som Chan skriver i sin avslutning i kommentaren i Huffington Post: Klimaendringer, og alle dets negative konsekvenser for helsen, bør være i søkelyset akkurat nå - hver gang diskusjonen dreier seg om menneskets fremtidige sivilisasjoner. Det er tross alt det som står på spill.

Kilder

Referanser

  1. How Climate Change Can Rattle the Foundations of Public Health - Huffington Post, M Chan www.huffingtonpost.com
  2. D'Amato G, Cecchi L, D'Amato M, Annesi-Maesano I. Climate change and respiratory diseases. European respiratory review 2014; 23 (132): 161-9. err.ersjournals.com
  3. Klima- og miljøforandringer påvirker forekomsten av sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker - Norges veterninærhøgskole www.nvh.no
  4. Kvåle G, Fadnes LT, Tryland M, Pihlstrøm L. Klimaendringer – vår tids største helsetrussel. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1670-2. tidsskriftet.no