Informasjon

Kvinner og menn reagerer ulikt på smerte

Vitenskaplige undersøkelser viser at kvinner og menn reagerer ulikt både på smerte og på smertestillende midler. I fremtiden vil kanskje kjønnene behandles med ulike medikamenter for å oppnå best mulig effekt.

Ifølge en artikkel i danske Ugeskrift for Læger1 viser forskning at kvinner på mange måter opplever smerte kraftigere enn menn. Tidligere ble smerteforsøk som regel utført på menn, noe som betyr at eventuelle kjønnsforskjeller ikke ble belyst. I dag blir det fokusert mer på forskjellene, og artikkelforfatterne spør om vi i fremtiden vil få egne smertestillende "kvinnepiller" og "mannspiller".

Mer smerter og lengre smerteanfall

Undersøkelser viser at flere kvinner enn menn lider av kroniske smerter som for eksempel hodepine, magesmerter og smerter i muskler og ledd. I tillegg opplever kvinner mer smerte enn menn, og smerteanfall har lengre varighet enn hos menn.

Mye tyder på at kvinnelige kjønnshormon har betydning for utvikling og oppfattelse av smerte. I tillegg kan genetiske variasjoner spille en rolle.

Smertestillende virker forskjellig

I en metaanalyse har det blitt påvist at kvinner har lavere toleranseterskel for smerte enn menn. I følge artikkelforfatterne kan det argumenteres for at kvinner ikke nødvendigvis er mer følsomme for smerte, men at de har et sentralsystem som er mindre effektivt når det gjelder å hemme smerten.

Studier har også vist at effekten av noen smertestillende (analgetika )er forskjellig hos kvinner og menn. I eksperimentelle studier viser det seg for eksempel at ibuprofen har mindre effekt hos kvinner enn hos menn. Andre morfin-lignende medikamenter kan se ut til å fungere bedre hos kvinner enn hos menn.

Nødvendig med mer forskning

Til tross for at mye tyder på at enkelte legemidler har ulik effekt avhengig av kjønn, blir det ikke tatt hensyn til dette ved smertebehandling i dag. Det er nødvendig med mer forskning på dette feltet for å kunne gi klarere svar.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Graven-Nielsen T. Arendt-Nielsen L. Forskjeller i smerteperception hos mænd og kvinder . Ugeskr Læger 2007; 169;: 2425.