Informasjon

Legemiddelbehandling av eldre mennesker

Andelen personer over 65 år utgjør ca. 17% av befolkningen, men de forbruker 40-50% av alle reseptpliktige medikamenter.

Temaside om Korona

Gamle mennesker er karakterisert ved høy alder, langtkomne aldersforandringer, ofte flere samtidige sykdommer og kroniske lidelser. Gamle pasienter er storforbrukere av medikamenter, noe som kan medføre økt sykelighet, redusert livskvalitet, funksjonssvikt og økt dødelighet.

Bruk av for mange medikamenter - polyfarmasi - kan bety ekstra problemer med bivirkninger og ugunstig samvirkning (interaksjoner) mellom de ulike medikamentene1. Inntak av mange samtidige medikamenter øker dessuten risikoen for manglende etterlevelse av behandlingsinstruksene2.

Bivirkninger av medikamentene kan i alderdommen forveksles med andre sykdommer eller forårsake forvirring, fall, lekkasje av urin og avføring - og kan medføre at legen skriver ut ytterligere medisiner3-4.

Legemiddelforbruket blant eldre

Andelen personer over 65 år utgjør ca. 17% av befolkningen, men de forbruker 40-50% av alle reseptpliktige medikamenter. I Norge er det funnet et gjennomsnittlig forbruk på 4-5 reseptpliktige medikamenter + 2 ikke-reseptpliktige medikamenter blant eldre. I norske sykehjem var gjennomsnittlig forskrivning 5,5 medikamenter per pasient i 19905. I 2017 ble landsgjennomsnittet anslått til 7-7,5 legemidler per pasient.

I en svensk studie av legemiddelforbruket blant 760 eldre på sykehjem6 var gjennomsnittlig antall legemidler som ble brukt regelmessig 8,6. Andelen personer som brukte minst 10 legemidler regelmessig, var 37%. Når man inkluderte også legemidler som ble tatt ved behov, var det 67% som fikk minst 10 legemidler. Urodempende medisiner (antipsykotika) ble forskrevet til 26%, beroligende midler ble gitt til 53%, antidepressiver til 52% og sovemidler til 48%.

Andelen eldre pasienter som ikke følger medikamentinstruksene, varierer i ulike studier mellom 21% og 55%7-8. Årsaker til manglende etterlevelse oppgis å være høyt antall piller som skal tas daglig, glemsomhet eller forvirring om dosering, bivirkninger og økt følsomhet overfor medikamentene9.

Ca. 10% av sykehusinnleggelser hos pasienter over 65 år er medikamentrelaterte. I USA er det beregnet at for hver dollar brukt på legemidler på sykehjem, brukes ytterligere en dollar på behandling av bivirkninger som tilskrives medikasjonen10.

Neste side