Informasjon

Legemiddelbehandling av eldre mennesker

Andelen personer over 65 år utgjør ca. 20 prosent av befolkningen, men de forbruker 40-50 prosent av alle reseptpliktige medikamenter.

Gamle mennesker er karakterisert ved høy alder, langtkomne aldersforandringer, ofte flere samtidige sykdommer og kroniske lidelser. Gamle pasienter er storforbrukere av medikamenter, noe som kan medføre økt sykelighet, redusert livskvalitet, funksjonssvikt og økt dødelighet.

Moderne farmakologisk behandling og forebygging av hjerte- og karsykdom har mye av æren for at mennesker i vår del av verden lever lengre – og med bedre helse og funksjon – enn for noen få tiår siden. Med økende alder og skrøpelighet blir imidlertid balansegangen mellom nytte og skade hos den enkelte pasient stadig vanskeligere.

Bruk av for mange medikamenter - polyfarmasi - kan bety ekstra problemer med bivirkninger og ugunstig samvirkning (interaksjoner) mellom de ulike medikamentene. Inntak av mange samtidige medikamenter øker dessuten risikoen for manglende etterlevelse av behandlingsinstruksene.

Bivirkninger av medikamentene kan i alderdommen forveksles med andre sykdommer eller forårsake forvirring, fall, lekkasje av urin og avføring - og kan medføre at legen skriver ut ytterligere medisiner.

Legemiddelforbruket blant eldre

Andelen personer over 65 år utgjør ca. 20% av befolkningen og er økende, men de forbruker 40-50% av alle reseptpliktige medikamenter. I Norge er det funnet et gjennomsnittlig forbruk på 4-5 reseptpliktige medikamenter + 2 ikke-reseptpliktige medikamenter blant eldre. I norske sykehjem var gjennomsnittlig forskrivning 5,5 medikamenter per pasient i 1990. I 2017 ble landsgjennomsnittet anslått til 7-7,5 legemidler per pasient.

I en svensk studie av legemiddelforbruket blant 760 eldre på sykehjem var gjennomsnittlig antall legemidler som ble brukt regelmessig 8,6. Andelen personer som brukte minst 10 legemidler regelmessig, var 37%. Når man inkluderte også legemidler som ble tatt ved behov, var det 67% som fikk minst 10 legemidler. Urodempende medisiner (antipsykotika) ble forskrevet til 26%, beroligende midler ble gitt til 53%, antidepressiver til 52% og sovemidler til 48%.

Andelen eldre pasienter som ikke følger medikamentinstruksene, varierer i ulike studier mellom 20% og 55%. Årsaker til manglende etterlevelse oppgis å være høyt antall piller som skal tas daglig, glemsomhet eller forvirring om dosering, bivirkninger og økt følsomhet overfor medikamentene.

Ca. 10% av sykehusinnleggelser hos pasienter over 65 år er medikamentrelaterte. I USA er det beregnet at for hver dollar brukt på legemidler på sykehjem, brukes ytterligere en dollar på behandling av bivirkninger som tilskrives medikasjonen.

Neste side