Informasjon

Legemiddelbehandling av eldre mennesker

Temaside om Korona

Bivirkninger

Legemiddelbivirkninger underdiagnostiseres i høy grad12. De kan feilaktig oppfattes som forverring av eksisterende sykdom, som tegn på ny sykdom eller som et uttrykk for normal aldring. Bivirkninger hos eldre gir ofte lite uttalte, til dels uspesifikke og med andre uttrykksformer enn hos middelaldrende/yngre. Typiske eksempler er delirium (akutt forvirring) eller parkinsonliknende symptomer. Sistnevnte ytrer seg hos gamle gjerne ved generell stivhet og funksjonssvikt og i mindre grad ved skjelvinger og ufrivillige bevegelser.

For å hindre påføring av sykdom som følge av overforskrivning, er det viktig å vurdere ethvert nytt symptom eller tegn hos en eldre pasient som en mulig konsekvens av pågående medikamentell behandling3. " Bruk av legemidler hos eldre gir relativt hyppig opptreden av bivirkninger som sjelden ses hos yngre pasienter, som forvirring, forstoppelse og svimmelhet. Spesielt skal du være oppmerksom på at legemidler mot psykiske plager (beroligende, sovemiddel, midler mot depresjon - betegnes psykofarmaka) er den legemiddelgruppen som hyppigst gir bivirkninger.

Eksempler

  • Forstoppelse
    • Et vanlig fenomen hos eldre, som kan forverres av sterke smertestillende, hostemedisiner med kodein, mange psykofarmaka, vanndrivende og andre medikamenter.
  • Fall
    • Legemiddelbivirkninger er ofte medvirkende årsak til fall, særlig gjelder dette psykofarmaka, vanndrivende, blodtrykkssenkende midler og ulike former for nitroglycerin12. Alle beroligende midler kan formodes å ha økt effekt hos gamle og i verste fall føre til forvirring, slapphet i muskulaturen, dårlig kontroll over bevegelser og fall. Redusert bruk av legemidler er vist å redusere risikoen for nye fall.
  • Under- og feilernæring12
    • Er en risikofaktor for fall og for fremskyndet død hos gamle. Kvalme, brekninger, diaré som fører til tap av matlyst og vekttap, kan være bivirkning av ett eller flere legemidler.
Forrige side Neste side