Nyhetsartikkel

Luftforurensning og hjernehelse

Å bo i områder der luftkvaliteten ble bedre i løpet av en 10-års periode, var forbundet med langsommere kognitiv reduksjon hos eldre kvinner.

Dette ifølge en studie som ble publisert i PLOS Medicine i februar 20221.

Kognitiv er det som har med oppfatning og tenkning å gjøre. Kognitiv funksjon reduseres med alderen.

Forfatterne av den aktuelle studien konkluderer med at observasjonene styrker forskning som viser at det er en sammenheng mellom luftforurensning og kognitiv aldring. De antyder også at bedret luftkvalitet kan ha positiv effekt på kognitiv helse.

Målte luftkvalitet ved hjemmet

Studien inkluderte 2232 amerikanske kvinner i alderen 74-92 år. Ingen av deltagerne hadde demens ved studiens start. Forskerne målte generell kognitiv funksjon hos deltagerne, og episodisk hukommelse hvert år fra 2008 til 2018.

Målingene ble gjort via telefon. Forskerne estimerte også årlige konsentrasjoner av finkornet svevestøv fra eksos, gassutslipp fra kraftverk, stålverk, industrielle prosesser, drivstofforbrenning, skogbranner og nitrogendioksid fra 1996 til 2012. Målingene ble gjort ved hjemmet til hver enkelt deltager.

Indikaterer for tidlig Alzheimers sykdom

Kvinner som bodde i områder der luftkvaliteten ble forbedret i løpet av 10-års perioden, hadde testskår for generell kognitiv status og episodisk hukommelse som tilsvarte kvinner som var opptil 1.6 år yngre. Disse testskårene er viktige indikatorer for tidlig Alzheimers sykdom.

Funnene var uavhengige av faktorer som utdanningsnivå, geografisk område, kardiovaskulære risikofaktorer, og en bestemt gentype som er en sterk genetisk risikofaktor for demens.

Studien var en observasjonsstudie og kan ha begrensninger.

Kilder

Referanser

  1. Younan D, Wang X, Millstein J, et al.. Air quality improvement and cognitive decline in community-dwelling older women in the United States: A longitudinal cohort study. PLOS Medicine 2022. journals.plos.org