Informasjon

Mindre bruk av antidepressiva blant barn og unge - flere selvmord

I 2003 kom advarslene om at bruk av nye antidepressive medikamenter (SSRI) hos barn og unge kunne gi alvorlige bivirkninger, blant annet økt selvmordsrisiko. Nå viser tall fra USA at bruken av antidepressiva blant barn og unge siden da har gått ned, mens antall selvmord har økt.

Ifølge en kommentarartikkel i svenske Lãkartidningen1 viser amerikanske tall at færre barn blir behandlet med antidepressive medikamenter, og at flere barn begår selvmord. Offentlig amerikansk statestikk viser at i perioden 1990-2003 hadde antallet selvmord blant barn og unge blitt redusert med 28 prosent. I løpet av 2004 snudde dette, og antallet selvmord i denne aldersgruppen økte med 8 prosent - en dramatisk økning i følge forfatterne. De påpeker at det er lettere å avsløre slike trender med amerikanske tall, ettersom befolkningen der er så mye større enn den er i Sverige.

Ga ikke mer effekt enn narremedisin

Forfatterne bak kommentarartikkelen mener at årsaken til denne økningen er at færre barn og unge behandles med antidepressiva. Dette er en følge av de sterke advarslene som ble sendt ut av amerikanske og europeiske legemiddelsmyndigheter i 2003-2004, om at nyere typer antidepressiva - de såkalte SSRI - kunne gi alvorlige bivirkninger, blant annet øke selvmordsrisikoen blant barn og unge. Ettersom antidepressive medikamenter ikke ga mer effekt enn placebo (narremedisin), var konklusjonen at antidepressive medikamenter ga mer risiko enn nytte for barn og unge med depresjon.

Bivirkninger må veies opp mot ingen behandling

Forfatterne understreker at de også tidligere har påpekt at bivirkninger av antidepressive medikamenter må veies mot risikoen forbundet med ingen behandling, at depresjon er den fremste årsaken til selvmord, og at utelatt behandling gir større risiko for selvmord.

I følge studier forfatterne viser til, kunne man i 2004 se en tydelig avflating, og deretter reduserte utskrivelser av antidepressive medikamenter i alle aldersgrupper bortsett fra blant de eldste. Reduksjonen var størst blant de yngste aldersgruppene. Videre viser studier2 at bruken av slike medikamenter blant barn under 15 år i Nederland og USA ble redusert med 20 prosent i 2005. Samtidig økte antall selvmord blant unge mellom 2003 og 2004 med 49 prosent i Nederland og 14 prosent i USA. I aldersgruppen over 60 år, der bruken av antidepressiva fortsatt økte, fortsatte derimot reduksjonen av antall selvmord. Forfatterne bak kommentarartikkelen konkluderer med at antidepressive medikamenter bør brukes også blant barn som lider av moderat og sterk depresjon.

Gir alvorlige bivirkninger hos barn og unge

I en artikkel fra mai 2005 påpeker Legemiddelverket at antidepressive legemidler som anses som relativt sikre og effektive hos voksne, ikke er like effektive, og antagelig har mer alvorlige bivirkninger hos barn og unge. Videre skriver Legemiddelverket at undersøkelser viser økt hyppighet av skader, selvmordstanker og andre bivirkninger hos barn og unge som bruker SSRI, sammenlignet med placebo/narremedisin. Samtidig er effekten på depresjon sammenlignet med placebo ikke vist, men placeboeffekten er meget høy hos barn.

- Flere faktorer som spiller inn

Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk er ikke så sikker på at det er riktig at det er en sammenheng mellom flere selvmord blant barn og unge, og redusert bruk av antidepressive medikamenter.

- Bruken av antidepressive medikamenter er endret i mange land, og i mange land er den mye mer endret enn i Norge. Advarslene sier ikke noe om at det ikke skal brukes, men at det er viktig å følge opp barn og unge som får slik behandling nøye. Selvmordstall blant barn og unge går mye opp og ned. Her er det mange faktorer som spiller inn. For eksempel har det heller ikke blitt vist med sikkerhet at bruk av antidepressive medikamenter i denne gruppen har redusert antall selvmord. Men det er helt klart at vi må følge med på denne utviklingen, sier Madsen.

Tror behandlingen har blitt tryggere

I følge en artikkel i Tidsskrift for Den norske Legeforening falt antall brukere av nyere antidepressive medikamenter (SSRI/venlafaksin) hos barn og ungdom med 17 prosent i perioden fra 2004-20053. Hos eldre brukere var det en økning på to prosent.

- Hovedbudskapet er at bruk av antidepressive medikamenter blant barn og unge må følges opp veldig nøye. Noen barn får alvorlige bivirkninger av slik medisin. Det er også svært viktig å være sikker på at barnet har fått riktig diagnose og at barna følges opp for å se om behandlingen virker. Vi er fornøyde med at norske leger har blitt mer oppmerksomme på problemet, og tror at behandlingen av depresjon blant barn har blitt enda tryggere, sier Madsen.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Isacsson G, Bejerot S, Jarbin H. Färre barn behandlas med SSRI, fler begår självmord . Läkartidningen 2007; 104:
  2. Gibbons RD, Brown CH, Hur K, Marcus SM, Bhaumik DK, Erkens JA, Herings RM, Mann JJ. Early evidence on the effects of regulators' suicidality warnings on SSRI prescriptions and suicide in children and adolescents.. Am J Psychiatry. 2007; 164(9): 1356-63.
  3. Bramness J.G, Engeland A, Furu K. Antidepressiver hos barn og ungdom - førte advarslene til færre forskrivninger?. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 2007; 127: 2653-5.
  4. Depresjon hos barn og ungdom. Statens Legemiddelverk: 2005.