Nyhetsartikkel

- Også i Norge er det barn som ikke spiser seg mette

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Familiebyrden

Barn, overgrep

Sammenhengen mellom en oppvekst med lav sosioøkonomisk status og økt risiko for problemer med læring, atferd og sosioemosjonell utvikling i barndommen er påvist i flere studier. I rapporten "Sosioøkonomisk status og barn og unges psykososiale utvikling" fra Helsedirektoratet og forfattet av Tormod Bøe, får vi en oversikt over hva forskningen sier:

  • I to norske studier basert på den Norske Mor og Barn Studien har det blitt påvist sammenheng mellom lav familieinntekt og atferdsvansker hos halvannet til treåringer, og mellom lav familieinntekt i barnets tre første leveår og utagerende atferd hos femåringer.
  • En studie av fireåringer viser en høyere forekomst av ADHD, atferdsproblemer og angst hos barna fra familier med lav sosioøkonomisk status og som bodde med én forelder.
  • I en annen studie, gjennomført i Akershus, ble det påvist sammenheng mellom høyere inntekt og utdanningsnivå hos foreldre og nivåer av psykiske symptomer hos 8-13 åringer.
  • Resultater fra første runden av Barn i Bergen-studien viste også at andelen 1.-3. klassinger med en psykisk lidelse var fem ganger høyere i lavinntektsfamilier enn i familier med gjennomsnittsinntekter.
  • I en senere studie av 5.-7. klassinger som deltok i andre runde av Barn i Bergen-studien, viste forskerne en sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå og familiens økonomiske situasjon og flere ulike dimensjoner av psykiske vansker (atferdsproblemer, hyperaktivitet-uoppmerksomhet, problemer med vennerelasjoner og emosjonelle vansker).

Forklaringen på disse sammenhengene har mange sider, men i rapporten pekes det på følgende faktum: "Dersom man har en høy inntekt, har man i større grad mulighet til å gjøre investeringer som har positive konsekvenser for barna. I familier med mer begrensete ressurser, er mulighetene til å gjøre slike investeringer mindre. Ifølge dette perspektivet, påvirkes utviklingen hos barn i familier med lav inntekt av at de har mindre tilgang til ressurser som bidrar til en positiv utvikling".

Det er også vist at psykiske vansker og familiekonflikt har negativ påvirkning på oppdragerpraksis, og at dårlig oppdragerpraksis har konsekvenser for barn og unges psykiske helse.

Forrige side Neste side