Intervju

Partnervold: Volden rammer ikke likt

Undersøkelser viser at omtrent like mange menn som kvinner opplever vold i nære relasjoner. - Menn kan også bli utsatt for vold fra partner, men det er en minoritet som opplever de alvorligste voldsformene som får konsekvenser for liv og helse, sier Margunn Bjørnholt, som er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at omtrent like mange menn og kvinner har opplevd å bli utsatt for fysisk vold fra partneren. Mer enn hver femte mann har opplevd at samboer eller ektefelle har anvendt fysisk makt. Dette kan gi inntrykk av at slik vold rammer menn like hardt som det rammer kvinner. Slik er det ikke.

- Det handler mye om hvordan vi forskere måler og definerer vold. Det å bare sammenligne enkelthendelser gir et skjevt bilde. Kvinner er mer utsatt enn menn er. Menn er i hovedsak utsatt for mindre alvorlige enkelthendelser. Kvinner er mer utsatt for grov og gjentatt vold. Seksuell vold tas heller ikke alltid med i omfangstall for fysisk vold. Mens den seksuelle volden er en betydelig del av den volden kvinner opplever, er den en forsvinnende liten del av volden menn opplever i et forhold. Omfangsstudien Vold og voldtekt i Norge viser at over ni prosent av kvinner har blitt utsatt for alvorlig vold av sin partner. Nær fire prosent har opplevd å bli voldtatt og i tillegg kommer annen seksuell vold. Det er 1.9 prosent av menn som har blitt utsatt for alvorlig vold av partner som dekker både kvinnelig og mannlig partner. Det betyr at voldsutsatte kvinner og menn er ulike grupper. Dette gjelder både for hvor store gruppene er, hvilke erfaringer de har, og hvor skadelige og farlige disse erfaringene er. Når helsetjenesten kommer i kontakt med menn som opplever vold fra partneren, er dette en sjelden hendelse. Det er langt mer sannsynlig at de kommer i kontakt med en kvinne som har opplevd vold fra partneren. Det er en utfordring når det gjelder å avdekke vold mot menn og nå frem til voldsutsatte menn med tilbud om hjelp, sier Margunn Bjørnholt som er forsker med professorkompetanse ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Bjørnholt forsker på vold i parforhold og vold i nære relasjoner, vold og kjønn og menn og maskuliniteter.

Les også: Vold mot kvinner: De skjulte slagene

Tallet lever sitt eget liv

I NKVTS omfangsstudie som er lagt til grunn for tallene som viser at 17 prosent av menn og 17 prosent av kvinner har opplevd vold fra partneren, har spørsmålene dreid seg om konkrete fysiske enkelthendelser.

- Omfangsstudier skiller vanligvis mellom hendelser som defineres som grove, og hendelser som defineres som milde. Det spørres for eksempel om du har blitt slått med flat hånd, blitt kløpet eller lignende, og om mer alvorlige hendelser som å bli slått med knyttet neve, sparket, truet med våpen eller banket opp. Det er de milde voldsformene som menn og kvinner i like stor grad oppgir at de har opplevd minst en gang i løpet av livet. Langt flere kvinner har opplevd å bli utsatt for vold mange ganger og for flere typer vold. Det er viktig å se på det samlede voldsbildet når vi skal sammenlikne kvinners og menns voldsutsatthet.

- Det er også et spørsmål om hvilken vold helsetjenesten og politiet skal fokusere på, og hva som kanskje ikke oppleves som vold av den som opplevde det. Det har vist seg i noen internasjonale studier at det er en overrapportering av hendelser som blir definert som mild vold, men der den som har oppgitt dette, kanskje ikke selv ser på det som vold ut ifra sammenhengen det skjedde i. Når man først har et tall, lever ofte det tallet sitt eget liv, sier Bjørnholt.

Neste side